สัดส่วน:จำนวนครัวเรือนสัมมาชีพประกอบอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพ
เป้าหมาย:จำนวนครัวเรือนประกอบอาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 85


สัดส่วน:การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการประกอบอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพ
เป้าหมาย:ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
สัดส่วน:การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการประกอบอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพ
เป้าหมาย:หมู่บ้านที่ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
สัดส่วน:สัดส่วนครัวเรือนสัมมาชีพประกอบอาชีพแยกตามประเภทอาชีพ
สัดส่วน:จำนวนกลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพ
เป้าหมาย:มีกลุ่มอาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหมู่บ้านเป้าหมาย 23,589 หมู่บ้าน
สัดส่วน:กลุ่มอาชีพประกอบอาชีพแยกตามประเภทอาชีพ