รายงานผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน

         

กองทุนที่บันทึกข้อมูลแล้ว 19,378กองทุน
ดูรายชื่อหมู่บ้าน คลิกที่นี่


ครัวเรือนทั้งหมดคร. ที่สมัครสมาชิกเงินที่ได้รับพระราชทาน+สมทบจากรัฐเงินสมทบ(ทุนศรัทธา)
3,289,9501,915,350255,941,373283,685,590

ตัวชี้วัดที่ชื่อตัวชี้วัดคะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3ไม่มีคะแนน
1การจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน7115,34712,976344
2บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินด้านการประชาสัมพันธ์1,7285,17112,042437
3บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ด้านการดูแลครัวเรือนสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน4,0537,7826,912631
4ระเบียบบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เป็นของหมู่บ้านเอง3,0664,79110,873648
5การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงานทุกขั้นตอน2,2389,3017,338501
6จำนวนเงินพระราชทานขวัญถุง5891,62515,8501,314
7การจัดทำบัญชีในการรับ-จ่ายเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน3,6314,86010,069818
8การสมทบเงินทุนด้วยวิธีแห่งศรัทธา(การบริจาค)2,33910,6215,3401,078
9การสมทบเงินด้วยวิธีแห่งปัญญา (เช่น การจัดงาน กิจกรรม)7,0817,0912,8472,359
10กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินในการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด (เช่น ประชุม,อบรม,จัดกิจกรรม)5,8857,1015,490902
11กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มเสี่ยง5,7898,2114,1431,235
12การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษภัยของยาเสพติด5,5997,2185,575986
13การค้นหา/สำรวจผู้เสพยาเสพติด5,7166,9745,4871,201
14กองทุนแม่ฯช่วยเหลือ,ฟื้นฟูจิตใจผู้เสพที่กลับตัว เพื่อให้โอกาสคนกลุ่มนี้กลับเข้าสู่ชุมชน3,9616,1577,3031,957
15มีการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มทักษะด้านอาชีพ หรือหางานให้ทำสำหรับกลุ่มเสี่ยง ผู้เสพ หรือผู้ค้าที่กลับตัว และผ่านการบำบัดแล้ว4,3985,7095,1544,117
16การเป็นแหล่งศึกษาดูงานขององค์กรหรือหมู่บ้านอื่นๆ4,4413,3681,39410,175
17การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับกองทุนแม่ฯ ของหมู่บ้านอื่นๆ3,8424,5689,2761,692
18วิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เป็นคนในชุมชน3,7056,2963,9395,438
19การทบทวน สรุปบทเรียน และพัฒนาการทำงานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน3,2819,7005,1621,235