แบบสรุปภาพรวมรายงานข้อมูลเครือข่ายกองทุนชุมชน
ภาค :
พื้นที่ :
 
 
 
*การเลือกข้อมูลระดับพื้นที่ กรุณาเลือกภาคก่อน*
ข้อที่ ข้อมูล / ประเด็น จำนวน หน่วยนับ
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 จำนวนเครือข่าย รวมทั้งสิ้น จำนวน 7,820 แห่ง
1.2 แยกเป็นระดับเครือข่ายได้ดังนี้
- ระดับหมู่บ้าน 431 แห่ง
- ระดับตำบล 5,248 แห่ง
- ระดับอำเภอ 1,848 แห่ง
- ระดับจังหวัด 293 แห่ง
1.3 แยกเป็นประเภทเครือข่ายฯ ได้ดังนี้
1.3.1 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง(กทบ.) แยกเป็น 5,523 แห่ง
- ระดับหมู่บ้าน 228 แห่ง
- ระดับตำบล 4,253 แห่ง
- ระดับอำเภอ 831 แห่ง
- ระดับจังหวัด 211 แห่ง
1.3.2 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต แยกเป็น 1,090 แห่ง
- ระดับหมู่บ้าน 152 แห่ง
- ระดับตำบล 438 แห่ง
- ระดับอำเภอ 464 แห่ง
- ระดับจังหวัด 36 แห่ง
1.3.3 เครือข่ายกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน แยกเป็น 1,016 แห่ง
- ระดับหมู่บ้าน 43 แห่ง
- ระดับตำบล 525 แห่ง
- ระดับอำเภอ 411 แห่ง
- ระดับจังหวัด 37 แห่ง
1.3.4 เครือข่ายประเภทกองทุนชุมชนรวม(กองทุนหลากหลายรวมกัน) แยกเป็น 191 แห่ง
- ระดับหมู่บ้าน 8 แห่ง
- ระดับตำบล 32 แห่ง
- ระดับอำเภอ 142 แห่ง
- ระดับจังหวัด 9 แห่ง
1.4 จำนวนกลุ่ม/องค์กร/กองทุนเครือข่าย/ชมรม/สมาคมที่ร่วมดำเนินการ มีจำนวนทั้งสิน 10,392 กลุ่ม
มีสมาชิกรวมทั้งสิน 2,451,058 คน
- แยกเป็นกลุ่มที่ร่วมก่อตั้ง 2,320,722 กลุ่ม
- แยกเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมสมทบ 130,336 กลุ่ม
2. คณะกรรมการเครือข่ายฯ
คณะกรรมการเครือข่ายฯ จำนวน 244,355 คน
แยกเป็น
เพศชาย
139,605 คน
เพศหญิง 104,750 คน
3. สมาชิกของเครือข่าย
สมาชิกของเครือข่าย รวมทั้งสิ้น 29,202 กลุ่ม
รวมสมาชิกทั้งสิ้น 2,548,649 ราย
3.1 - ประเภทกลุ่ม/องค์กร/กองทุน 26,013 กลุ่ม
- จำนวนสมาชิก 2,200,999 ราย
3.2 - ประเภทเครือข่าย/ชมรม/สมาคม 3,189 กลุ่ม
- จำนวนสมาชิก 347,650 ราย
4. ทุนดำเนินการ
ทุนดำเนินการทั้งสิน 10,575,456,944 บาท
4.1 เงินลงหุ้นของกลุ่ม/องค์กร/กองทุน 2,920,038,833 บาท
4.2 เงินฝากของสมาชิก 4,103,691,464 บาท
4.3 เงินค่าธรรมเนียม/ค่าบำรุง/ค่าปรับ 60,623,439 บาท
4.4 เงินสนับสนุนจากภาครัฐ/เอกชน/NGO 3,315,901,198 บาท
4.5 เงินบริจาค 4,250,423 บาท
4.6 เงินกู้จากภายนอก(แหล่งเงินกู้/ธนาคาร) 75,460,000 บาท
4.7 เงินรายได้ที่มาจากการทำกิจกรรมของเครือข่าย(เงินผลกำไร) 70,576,415 บาท
4.8 อื่น ๆ 24,915,172 บาท
5. กิจกรรมของเครือข่าย มีทั้งสิ้น 50,963 แห่ง
แยกตามประเภทกิจกรรมดังนี้
5.1 กิจกรรมประเภทการลงทุนและแสวงหาผลกำไร 50,963 แห่ง
กิจกรรมรับฝากเงิน 7,278 แห่ง
กิจกรรมกู้ยืม 7,253 แห่ง
กิจกรรมศูนย์สาธิตการตลาด 7,284 แห่ง
กิจกรรมร้านค้าชุมชน 7,285 แห่ง
กิจกรรมโรงสีชุมชน 7,285 แห่ง
กิจกรรมยุ้งฉาง 7,285 แห่ง
กิจกรรมผลิตน้ำดื่ม 7,285 แห่ง
กิจกรรมอื่น ฯ (นอกเหนือจากกิจกรรมข้างต้น) 8 แห่ง
รวมกิจกรรมประเภทการลงทุนและแสวงหาผลกำไร ทั้งสิ้น 50,963 กิจกรรม
5.2 ประเภทสวัสดิการ 23,497 แห่ง
กิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชน 7,828 แห่ง
กิจกรรมธนาคารข้าว 7,839 แห่ง
กิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7,828 แห่ง
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประเภทสวัสดิการ 2 แห่ง
รวมกิจกรรมประเภทสวัสดิการทั้งสิ้น 23,497 กิจกรรม
5.3 ประเภทการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง รวมทั้งสิ้น 0 แห่ง
จำนวนกิจกรรมทั้งสิ้น 0 กิจกรรม
6. ทรัพย์สินของเครือข่ายฯ
6.1 อาคารสถานที่ทำการ 7,820 แห่ง
แยกเป็น
- สร้างขึ้นใหม่มั่นคงถาวร
1,592 แห่ง
- ใช้อาคารชั่วคราว 6,228 แห่ง
6.2 มีทรัพย์สินอื่น ๆ 7,820 แห่ง
7. การบริหารจัดการ
7.1 มีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 3,652 แห่ง
7.1.1 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือน รวมทั้งสิ้น 7,820 แห่ง
แยกเป็น
- ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
3,652 แห่ง
-ประชุม 2 เดือน ต่อ ครั้งครั้ง 828 แห่ง
-ประชุมมากกว่า 2 เดือน ต่อครั้ง 2,453 แห่ง
7.1.2 มีการประชุมสมาชิก รวมทั้งสิ้น 2,453 แห่ง
แยกเป็น
- มี การประชุมสามัญประจำปีครั้ง
6,617 แห่ง
- ไม่มี การประชุมสามัญประจำปี 1,203 แห่ง
- มี การประชุม วิสามัญประจำปี 1,278 แห่ง
- ไม่มี การประชุมวิสามัญประจำปี 6,542 แห่ง
7.2 มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน 7,820 แห่ง
แยกเป็น
- มี แผนการดำเนินงานระยะปานกลาง 3-5 ปี
1,967 แห่ง
- ไม่มี แผนการดำเนินงานระยะปานกลาง 3-5 ปี 5,853 แห่ง
- มี แผนปฏิบัติงานประจำปีี 6,468 แห่ง
- ไม่มี แผนปฏิบัติงานประจำปี 1,352 แห่ง
7.3 มี การจัดทำระเบียบข้อบังคับ 6,293 แห่ง
ไม่มี การจัดทำระเบียบข้อบังคับ 1,527 แห่ง
7.4 มี การจัดทำข้อบังคับของบประมาณ 1,829 แห่ง
ไม่มี การจัดทำข้อบังคับของบประมาณ 5,991 แห่ง