แบบสรุปภาพรวมรายงานข้อมูลเครือข่ายกองทุนชุมชน
ภาค :
พื้นที่ :
 
 
 
*การเลือกข้อมูลระดับพื้นที่ กรุณาเลือกภาคก่อน*
ข้อที่ ข้อมูล / ประเด็น จำนวน หน่วยนับ
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 จำนวนเครือข่าย รวมทั้งสิ้น จำนวน 7,898 แห่ง
1.2 แยกเป็นระดับเครือข่ายได้ดังนี้
- ระดับหมู่บ้าน 693 แห่ง
- ระดับตำบล 5,164 แห่ง
- ระดับอำเภอ 1,788 แห่ง
- ระดับจังหวัด 222 แห่ง
1.3 แยกเป็นประเภทเครือข่ายฯ ได้ดังนี้
1.3.1 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง(กทบ.) แยกเป็น 5,552 แห่ง
- ระดับหมู่บ้าน 425 แห่ง
- ระดับตำบล 4,149 แห่ง
- ระดับอำเภอ 810 แห่ง
- ระดับจังหวัด 154 แห่ง
1.3.2 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต แยกเป็น 1,098 แห่ง
- ระดับหมู่บ้าน 179 แห่ง
- ระดับตำบล 438 แห่ง
- ระดับอำเภอ 446 แห่ง
- ระดับจังหวัด 30 แห่ง
1.3.3 เครือข่ายกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน แยกเป็น 1,058 แห่ง
- ระดับหมู่บ้าน 82 แห่ง
- ระดับตำบล 541 แห่ง
- ระดับอำเภอ 398 แห่ง
- ระดับจังหวัด 31 แห่ง
1.3.4 เครือข่ายประเภทกองทุนชุมชนรวม(กองทุนหลากหลายรวมกัน) แยกเป็น 174 แห่ง
- ระดับหมู่บ้าน 7 แห่ง
- ระดับตำบล 31 แห่ง
- ระดับอำเภอ 129 แห่ง
- ระดับจังหวัด 7 แห่ง
1.4 จำนวนกลุ่ม/องค์กร/กองทุนเครือข่าย/ชมรม/สมาคมที่ร่วมดำเนินการ มีจำนวนทั้งสิน 10,753 กลุ่ม
มีสมาชิกรวมทั้งสิน 2,612,212 คน
- แยกเป็นกลุ่มที่ร่วมก่อตั้ง 2,297,065 กลุ่ม
- แยกเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมสมทบ 315,147 กลุ่ม
2. คณะกรรมการเครือข่ายฯ
คณะกรรมการเครือข่ายฯ จำนวน 245,116 คน
แยกเป็น
เพศชาย
140,054 คน
เพศหญิง 105,062 คน
3. สมาชิกของเครือข่าย
สมาชิกของเครือข่าย รวมทั้งสิ้น 26,654 กลุ่ม
รวมสมาชิกทั้งสิ้น 2,001,853 ราย
3.1 - ประเภทกลุ่ม/องค์กร/กองทุน 23,646 กลุ่ม
- จำนวนสมาชิก 1,737,954 ราย
3.2 - ประเภทเครือข่าย/ชมรม/สมาคม 3,008 กลุ่ม
- จำนวนสมาชิก 263,899 ราย
4. ทุนดำเนินการ
ทุนดำเนินการทั้งสิน 6,757,992,988 บาท
4.1 เงินลงหุ้นของกลุ่ม/องค์กร/กองทุน 1,383,983,491 บาท
4.2 เงินฝากของสมาชิก 2,951,104,154 บาท
4.3 เงินค่าธรรมเนียม/ค่าบำรุง/ค่าปรับ 48,744,122 บาท
4.4 เงินสนับสนุนจากภาครัฐ/เอกชน/NGO 2,209,714,822 บาท
4.5 เงินบริจาค 3,692,823 บาท
4.6 เงินกู้จากภายนอก(แหล่งเงินกู้/ธนาคาร) 69,460,000 บาท
4.7 เงินรายได้ที่มาจากการทำกิจกรรมของเครือข่าย(เงินผลกำไร) 68,399,208 บาท
4.8 อื่น ๆ 22,894,368 บาท
5. กิจกรรมของเครือข่าย มีทั้งสิ้น 50,214 แห่ง
แยกตามประเภทกิจกรรมดังนี้
5.1 กิจกรรมประเภทการลงทุนและแสวงหาผลกำไร 50,214 แห่ง
กิจกรรมรับฝากเงิน 7,171 แห่ง
กิจกรรมกู้ยืม 7,146 แห่ง
กิจกรรมศูนย์สาธิตการตลาด 7,177 แห่ง
กิจกรรมร้านค้าชุมชน 7,178 แห่ง
กิจกรรมโรงสีชุมชน 7,178 แห่ง
กิจกรรมยุ้งฉาง 7,178 แห่ง
กิจกรรมผลิตน้ำดื่ม 7,178 แห่ง
กิจกรรมอื่น ฯ (นอกเหนือจากกิจกรรมข้างต้น) 8 แห่ง
รวมกิจกรรมประเภทการลงทุนและแสวงหาผลกำไร ทั้งสิ้น 50,214 กิจกรรม
5.2 ประเภทสวัสดิการ 23,145 แห่ง
กิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชน 7,711 แห่ง
กิจกรรมธนาคารข้าว 7,721 แห่ง
กิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7,711 แห่ง
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประเภทสวัสดิการ 2 แห่ง
รวมกิจกรรมประเภทสวัสดิการทั้งสิ้น 23,145 กิจกรรม
5.3 ประเภทการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง รวมทั้งสิ้น 0 แห่ง
จำนวนกิจกรรมทั้งสิ้น 0 กิจกรรม
6. ทรัพย์สินของเครือข่ายฯ
6.1 อาคารสถานที่ทำการ 7,898 แห่ง
แยกเป็น
- สร้างขึ้นใหม่มั่นคงถาวร
1,448 แห่ง
- ใช้อาคารชั่วคราว 6,450 แห่ง
6.2 มีทรัพย์สินอื่น ๆ 7,898 แห่ง
7. การบริหารจัดการ
7.1 มีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 3,621 แห่ง
7.1.1 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือน รวมทั้งสิ้น 7,898 แห่ง
แยกเป็น
- ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
3,621 แห่ง
-ประชุม 2 เดือน ต่อ ครั้งครั้ง 861 แห่ง
-ประชุมมากกว่า 2 เดือน ต่อครั้ง 2,453 แห่ง
7.1.2 มีการประชุมสมาชิก รวมทั้งสิ้น 2,453 แห่ง
แยกเป็น
- มี การประชุมสามัญประจำปีครั้ง
6,658 แห่ง
- ไม่มี การประชุมสามัญประจำปี 1,240 แห่ง
- มี การประชุม วิสามัญประจำปี 1,200 แห่ง
- ไม่มี การประชุมวิสามัญประจำปี 6,698 แห่ง
7.2 มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน 7,898 แห่ง
แยกเป็น
- มี แผนการดำเนินงานระยะปานกลาง 3-5 ปี
1,855 แห่ง
- ไม่มี แผนการดำเนินงานระยะปานกลาง 3-5 ปี 6,043 แห่ง
- มี แผนปฏิบัติงานประจำปีี 6,506 แห่ง
- ไม่มี แผนปฏิบัติงานประจำปี 1,392 แห่ง
7.3 มี การจัดทำระเบียบข้อบังคับ 6,327 แห่ง
ไม่มี การจัดทำระเบียบข้อบังคับ 1,571 แห่ง
7.4 มี การจัดทำข้อบังคับของบประมาณ 1,742 แห่ง
ไม่มี การจัดทำข้อบังคับของบประมาณ 6,156 แห่ง