แบบสรุปภาพรวมรายงานข้อมูลเครือข่ายกองทุนชุมชน
ภาค :
พื้นที่ :
 
 
 
*การเลือกข้อมูลระดับพื้นที่ กรุณาเลือกภาคก่อน*
ข้อที่ ข้อมูล / ประเด็น จำนวน หน่วยนับ
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 จำนวนเครือข่าย รวมทั้งสิ้น จำนวน 7,740 แห่ง
1.2 แยกเป็นระดับเครือข่ายได้ดังนี้
- ระดับหมู่บ้าน 431 แห่ง
- ระดับตำบล 5,198 แห่ง
- ระดับอำเภอ 1,825 แห่ง
- ระดับจังหวัด 286 แห่ง
1.3 แยกเป็นประเภทเครือข่ายฯ ได้ดังนี้
1.3.1 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง(กทบ.) แยกเป็น 5,461 แห่ง
- ระดับหมู่บ้าน 228 แห่ง
- ระดับตำบล 4,208 แห่ง
- ระดับอำเภอ 821 แห่ง
- ระดับจังหวัด 204 แห่ง
1.3.2 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต แยกเป็น 1,081 แห่ง
- ระดับหมู่บ้าน 152 แห่ง
- ระดับตำบล 435 แห่ง
- ระดับอำเภอ 456 แห่ง
- ระดับจังหวัด 38 แห่ง
1.3.3 เครือข่ายกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน แยกเป็น 1,006 แห่ง
- ระดับหมู่บ้าน 43 แห่ง
- ระดับตำบล 523 แห่ง
- ระดับอำเภอ 405 แห่ง
- ระดับจังหวัด 35 แห่ง
1.3.4 เครือข่ายประเภทกองทุนชุมชนรวม(กองทุนหลากหลายรวมกัน) แยกเป็น 192 แห่ง
- ระดับหมู่บ้าน 8 แห่ง
- ระดับตำบล 32 แห่ง
- ระดับอำเภอ 143 แห่ง
- ระดับจังหวัด 9 แห่ง
1.4 จำนวนกลุ่ม/องค์กร/กองทุนเครือข่าย/ชมรม/สมาคมที่ร่วมดำเนินการ มีจำนวนทั้งสิน 10,322 กลุ่ม
มีสมาชิกรวมทั้งสิน 2,450,500 คน
- แยกเป็นกลุ่มที่ร่วมก่อตั้ง 2,320,216 กลุ่ม
- แยกเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมสมทบ 130,284 กลุ่ม
2. คณะกรรมการเครือข่ายฯ
คณะกรรมการเครือข่ายฯ จำนวน 243,345 คน
แยกเป็น
เพศชาย
138,963 คน
เพศหญิง 104,382 คน
3. สมาชิกของเครือข่าย
สมาชิกของเครือข่าย รวมทั้งสิ้น 31,174 กลุ่ม
รวมสมาชิกทั้งสิ้น 2,652,509 ราย
3.1 - ประเภทกลุ่ม/องค์กร/กองทุน 27,872 กลุ่ม
- จำนวนสมาชิก 2,296,539 ราย
3.2 - ประเภทเครือข่าย/ชมรม/สมาคม 3,302 กลุ่ม
- จำนวนสมาชิก 355,970 ราย
4. ทุนดำเนินการ
ทุนดำเนินการทั้งสิน 10,685,737,632 บาท
4.1 เงินลงหุ้นของกลุ่ม/องค์กร/กองทุน 3,011,590,527 บาท
4.2 เงินฝากของสมาชิก 4,123,816,225 บาท
4.3 เงินค่าธรรมเนียม/ค่าบำรุง/ค่าปรับ 59,177,952 บาท
4.4 เงินสนับสนุนจากภาครัฐ/เอกชน/NGO 3,315,777,998 บาท
4.5 เงินบริจาค 4,369,344 บาท
4.6 เงินกู้จากภายนอก(แหล่งเงินกู้/ธนาคาร) 75,460,000 บาท
4.7 เงินรายได้ที่มาจากการทำกิจกรรมของเครือข่าย(เงินผลกำไร) 70,772,415 บาท
4.8 อื่น ๆ 24,773,172 บาท
5. กิจกรรมของเครือข่าย มีทั้งสิ้น 50,389 แห่ง
แยกตามประเภทกิจกรรมดังนี้
5.1 กิจกรรมประเภทการลงทุนและแสวงหาผลกำไร 50,389 แห่ง
กิจกรรมรับฝากเงิน 7,196 แห่ง
กิจกรรมกู้ยืม 7,171 แห่ง
กิจกรรมศูนย์สาธิตการตลาด 7,202 แห่ง
กิจกรรมร้านค้าชุมชน 7,203 แห่ง
กิจกรรมโรงสีชุมชน 7,203 แห่ง
กิจกรรมยุ้งฉาง 7,203 แห่ง
กิจกรรมผลิตน้ำดื่ม 7,203 แห่ง
กิจกรรมอื่น ฯ (นอกเหนือจากกิจกรรมข้างต้น) 8 แห่ง
รวมกิจกรรมประเภทการลงทุนและแสวงหาผลกำไร ทั้งสิ้น 50,389 กิจกรรม
5.2 ประเภทสวัสดิการ 23,251 แห่ง
กิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชน 7,746 แห่ง
กิจกรรมธนาคารข้าว 7,757 แห่ง
กิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7,746 แห่ง
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประเภทสวัสดิการ 2 แห่ง
รวมกิจกรรมประเภทสวัสดิการทั้งสิ้น 23,251 กิจกรรม
5.3 ประเภทการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง รวมทั้งสิ้น 0 แห่ง
จำนวนกิจกรรมทั้งสิ้น 0 กิจกรรม
6. ทรัพย์สินของเครือข่ายฯ
6.1 อาคารสถานที่ทำการ 7,740 แห่ง
แยกเป็น
- สร้างขึ้นใหม่มั่นคงถาวร
1,683 แห่ง
- ใช้อาคารชั่วคราว 6,057 แห่ง
6.2 มีทรัพย์สินอื่น ๆ 7,740 แห่ง
7. การบริหารจัดการ
7.1 มีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 3,642 แห่ง
7.1.1 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือน รวมทั้งสิ้น 7,740 แห่ง
แยกเป็น
- ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
3,642 แห่ง
-ประชุม 2 เดือน ต่อ ครั้งครั้ง 805 แห่ง
-ประชุมมากกว่า 2 เดือน ต่อครั้ง 2,467 แห่ง
7.1.2 มีการประชุมสมาชิก รวมทั้งสิ้น 2,467 แห่ง
แยกเป็น
- มี การประชุมสามัญประจำปีครั้ง
6,580 แห่ง
- ไม่มี การประชุมสามัญประจำปี 1,160 แห่ง
- มี การประชุม วิสามัญประจำปี 1,340 แห่ง
- ไม่มี การประชุมวิสามัญประจำปี 6,400 แห่ง
7.2 มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน 7,740 แห่ง
แยกเป็น
- มี แผนการดำเนินงานระยะปานกลาง 3-5 ปี
2,059 แห่ง
- ไม่มี แผนการดำเนินงานระยะปานกลาง 3-5 ปี 5,681 แห่ง
- มี แผนปฏิบัติงานประจำปีี 6,419 แห่ง
- ไม่มี แผนปฏิบัติงานประจำปี 1,321 แห่ง
7.3 มี การจัดทำระเบียบข้อบังคับ 6,264 แห่ง
ไม่มี การจัดทำระเบียบข้อบังคับ 1,476 แห่ง
7.4 มี การจัดทำข้อบังคับของบประมาณ 1,911 แห่ง
ไม่มี การจัดทำข้อบังคับของบประมาณ 5,829 แห่ง