แบบสรุปภาพรวมรายงานข้อมูลเครือข่ายกองทุนชุมชน
ภาค :
พื้นที่ :
 
 
 
*การเลือกข้อมูลระดับพื้นที่ กรุณาเลือกภาคก่อน*
ข้อที่ ข้อมูล / ประเด็น จำนวน หน่วยนับ
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 จำนวนเครือข่าย รวมทั้งสิ้น จำนวน 7,818 แห่ง
1.2 แยกเป็นระดับเครือข่ายได้ดังนี้
- ระดับหมู่บ้าน 462 แห่ง
- ระดับตำบล 5,231 แห่ง
- ระดับอำเภอ 1,835 แห่ง
- ระดับจังหวัด 283 แห่ง
1.3 แยกเป็นประเภทเครือข่ายฯ ได้ดังนี้
1.3.1 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง(กทบ.) แยกเป็น 5,521 แห่ง
- ระดับหมู่บ้าน 258 แห่ง
- ระดับตำบล 4,228 แห่ง
- ระดับอำเภอ 825 แห่ง
- ระดับจังหวัด 205 แห่ง
1.3.2 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต แยกเป็น 1,072 แห่ง
- ระดับหมู่บ้าน 153 แห่ง
- ระดับตำบล 427 แห่ง
- ระดับอำเภอ 458 แห่ง
- ระดับจังหวัด 33 แห่ง
1.3.3 เครือข่ายกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน แยกเป็น 1,035 แห่ง
- ระดับหมู่บ้าน 43 แห่ง
- ระดับตำบล 544 แห่ง
- ระดับอำเภอ 411 แห่ง
- ระดับจังหวัด 37 แห่ง
1.3.4 เครือข่ายประเภทกองทุนชุมชนรวม(กองทุนหลากหลายรวมกัน) แยกเป็น 177 แห่ง
- ระดับหมู่บ้าน 8 แห่ง
- ระดับตำบล 29 แห่ง
- ระดับอำเภอ 132 แห่ง
- ระดับจังหวัด 8 แห่ง
1.4 จำนวนกลุ่ม/องค์กร/กองทุนเครือข่าย/ชมรม/สมาคมที่ร่วมดำเนินการ มีจำนวนทั้งสิน 10,397 กลุ่ม
มีสมาชิกรวมทั้งสิน 2,451,039 คน
- แยกเป็นกลุ่มที่ร่วมก่อตั้ง 2,320,625 กลุ่ม
- แยกเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมสมทบ 130,414 กลุ่ม
2. คณะกรรมการเครือข่ายฯ
คณะกรรมการเครือข่ายฯ จำนวน 244,313 คน
แยกเป็น
เพศชาย
139,559 คน
เพศหญิง 104,754 คน
3. สมาชิกของเครือข่าย
สมาชิกของเครือข่าย รวมทั้งสิ้น 29,032 กลุ่ม
รวมสมาชิกทั้งสิ้น 2,506,549 ราย
3.1 - ประเภทกลุ่ม/องค์กร/กองทุน 25,857 กลุ่ม
- จำนวนสมาชิก 2,178,899 ราย
3.2 - ประเภทเครือข่าย/ชมรม/สมาคม 3,175 กลุ่ม
- จำนวนสมาชิก 327,650 ราย
4. ทุนดำเนินการ
ทุนดำเนินการทั้งสิน 10,521,792,676 บาท
4.1 เงินลงหุ้นของกลุ่ม/องค์กร/กองทุน 2,900,240,393 บาท
4.2 เงินฝากของสมาชิก 4,093,445,106 บาท
4.3 เงินค่าธรรมเนียม/ค่าบำรุง/ค่าปรับ 60,255,969 บาท
4.4 เงินสนับสนุนจากภาครัฐ/เอกชน/NGO 3,292,679,198 บาท
4.5 เงินบริจาค 4,250,423 บาท
4.6 เงินกู้จากภายนอก(แหล่งเงินกู้/ธนาคาร) 75,460,000 บาท
4.7 เงินรายได้ที่มาจากการทำกิจกรรมของเครือข่าย(เงินผลกำไร) 70,546,415 บาท
4.8 อื่น ๆ 24,915,172 บาท
5. กิจกรรมของเครือข่าย มีทั้งสิ้น 50,949 แห่ง
แยกตามประเภทกิจกรรมดังนี้
5.1 กิจกรรมประเภทการลงทุนและแสวงหาผลกำไร 50,949 แห่ง
กิจกรรมรับฝากเงิน 7,276 แห่ง
กิจกรรมกู้ยืม 7,251 แห่ง
กิจกรรมศูนย์สาธิตการตลาด 7,282 แห่ง
กิจกรรมร้านค้าชุมชน 7,283 แห่ง
กิจกรรมโรงสีชุมชน 7,283 แห่ง
กิจกรรมยุ้งฉาง 7,283 แห่ง
กิจกรรมผลิตน้ำดื่ม 7,283 แห่ง
กิจกรรมอื่น ฯ (นอกเหนือจากกิจกรรมข้างต้น) 8 แห่ง
รวมกิจกรรมประเภทการลงทุนและแสวงหาผลกำไร ทั้งสิ้น 50,949 กิจกรรม
5.2 ประเภทสวัสดิการ 23,491 แห่ง
กิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชน 7,826 แห่ง
กิจกรรมธนาคารข้าว 7,837 แห่ง
กิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7,826 แห่ง
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประเภทสวัสดิการ 2 แห่ง
รวมกิจกรรมประเภทสวัสดิการทั้งสิ้น 23,491 กิจกรรม
5.3 ประเภทการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง รวมทั้งสิ้น 0 แห่ง
จำนวนกิจกรรมทั้งสิ้น 0 กิจกรรม
6. ทรัพย์สินของเครือข่ายฯ
6.1 อาคารสถานที่ทำการ 7,818 แห่ง
แยกเป็น
- สร้างขึ้นใหม่มั่นคงถาวร
1,569 แห่ง
- ใช้อาคารชั่วคราว 6,249 แห่ง
6.2 มีทรัพย์สินอื่น ๆ 7,818 แห่ง
7. การบริหารจัดการ
7.1 มีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 3,645 แห่ง
7.1.1 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือน รวมทั้งสิ้น 7,818 แห่ง
แยกเป็น
- ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
3,645 แห่ง
-ประชุม 2 เดือน ต่อ ครั้งครั้ง 832 แห่ง
-ประชุมมากกว่า 2 เดือน ต่อครั้ง 2,453 แห่ง
7.1.2 มีการประชุมสมาชิก รวมทั้งสิ้น 2,453 แห่ง
แยกเป็น
- มี การประชุมสามัญประจำปีครั้ง
6,614 แห่ง
- ไม่มี การประชุมสามัญประจำปี 1,204 แห่ง
- มี การประชุม วิสามัญประจำปี 1,262 แห่ง
- ไม่มี การประชุมวิสามัญประจำปี 6,556 แห่ง
7.2 มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน 7,818 แห่ง
แยกเป็น
- มี แผนการดำเนินงานระยะปานกลาง 3-5 ปี
1,943 แห่ง
- ไม่มี แผนการดำเนินงานระยะปานกลาง 3-5 ปี 5,875 แห่ง
- มี แผนปฏิบัติงานประจำปีี 6,466 แห่ง
- ไม่มี แผนปฏิบัติงานประจำปี 1,352 แห่ง
7.3 มี การจัดทำระเบียบข้อบังคับ 6,290 แห่ง
ไม่มี การจัดทำระเบียบข้อบังคับ 1,528 แห่ง
7.4 มี การจัดทำข้อบังคับของบประมาณ 1,809 แห่ง
ไม่มี การจัดทำข้อบังคับของบประมาณ 6,009 แห่ง