แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชน

ที่ ภาค จำนวนเครือข่าย
กองทุนชุมชน
(เครือข่าย)
จำนวนกรรมการ
(คน)
ประเภทเครือข่าย จำนวนระดับเครือข่ายกองทุนชุมชน(กองทุน) สมาชิกเครือข่าย จำนวนเงินทุนดำเนินการ(บาท) กิจกรรมเครือข่าย ทรัพย์สินของเครือข่าย การดำเนินงานเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้าน
(กทบ.)
กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต
กองทุนโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
(กข.คจ.)
ประเภทกองทุน
ชุมชนรวม
เครือข่าย
ระดับ
จังหวัด
เครือข่าย
ระดับ
อำเภอ
เครือข่าย
ระดับ
ตำบล
เครือข่าย
ระดับ
หมู่บ้าน
ประเภทกลุ่ม/องค์กร
จำนวน(กลุ่ม)
กองทุนฯ
จำนวน(กองทุน)
เครือข่าย
จำนวน(เครือข่าย)
ชมรม
จำนวน(ชมรม)
สมาคม
จำนวน(สมาคม)
เงินลงทุนหุ้นของกลุ่ม/
องค์กร/กองทุน
(บาท)
เงินฝาก
ของสมาชิก
(บาท)
เงินค่าธรรมเนียม/
ค่าบำรุง/ค่าปรับ
(บาท)
เงินสนับสนุนจาก
ภาครัฐ/เอกชน/NGO
(บาท)
เงินบริจาค
(บาท)
เงินกู้
จากภายนอก
(บาท)
เงินรายได้ที่มาจาก
ทำกิจกรรมของเครือข่าย
(บาท)
อื่น ๆ
(บาท)
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
(บาท)
กิจกรรมประเภทการลงทุนและแสวงหากำไร กิจกรรมประเภทสวัสดิการ กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง อาคารสถานที่ทำการ อื่น ๆ
จำนวน
(เครือข่าย)
การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือน การประชุมสามัญประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงาน
ระยะปานกลาง 3-5 ปี
จำนวน(เครือข่าย)
การจัดทำ
แผนปฏิบัติงานประจำปี
จำนวน(เครือข่าย)
การจัดทำระเบียบ
ข้อบังคับของเครือข่าย
จำนวน(เครือข่าย)
การจัดทำข้อบังคับ
งบประมาณ
จำนวน(เครือข่าย)
เครือข่ายกองทุนชุมชน
มีเรื่องร้องเรียน
จำนวน(เครือข่าย)
เครือข่ายกองทุนชุมชนมี เครือข่ายกองทุนชุมชน
รับฝากเงิน กู้ยืม ศูนย์สาธิตการตลาด ร้านค้าชุมชน โรงสีชุมชน ยุ้งฉาง ผลิตน้ำดื่ม อื่น ๆ (ระบุ) กองทุนสวัสดิการ ธนาคารข้าว ฌาปกิจสงเคราะห์ อื่น ๆ (ระบุ) สร้างขึ้นใหม่ถาวร ใช้อาคารชั่วคราว 1 เดือน/ครั้ง 2 เดือน/ครั้ง มากกว่า 2 เดือน/ครั้ง การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ มีการจัดสวัสดิการชุมชน
(เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(กิจกรรม) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(ครั้ง) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(บาท) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(บาท)
1 กลาง 1,995 34,192 1,681 173 121 20 57 376 1,527 35 4,205 914 1,416 0 1 969,710,443.80 495,794,058.43 3,839,260.90 1,044,784,515.23 907,779.04 0.00 396,431.00 430,505.96 2,515,862,994.36 12,721 84,486,912.00 12,721 72,912,659.00 12,721 2,476,000.00 12,721 0.00 12,721 0.00 12,721 0.00 12,721 0.00 12,721 0.00 5,986 4,203,980.00 5,986 0.00 5,986 1,076,000.00 5,986 0.00 0 158 299 305 33 897 243 720 1,639 1,639 375 1,610 1,595 330 7 29 172 3 1
2 ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,934 159,433 1,957 422 464 80 86 658 1,867 317 10,555 2,154 1,320 2 1 588,741,070.62 1,706,558,355.07 10,413,227.80 1,326,119,224.53 3,001,998.39 71,460,000.00 62,966,318.89 4,529,644.42 3,773,789,839.72 18,652 334,500.00 18,652 116,122,360.00 18,652 0.00 18,652 0.00 18,652 0.00 18,652 1.00 18,652 1.00 18,652 0.00 8,806 7,309,740.00 8,806 0.00 8,806 2,673,500.00 8,806 0.00 0 218 665 503 129 1,410 307 784 2,526 2,526 857 2,510 2,392 823 72 141 2,922 29 21
3 เหนือ 1,692 29,661 1,030 320 307 34 83 481 1,095 32 6,997 957 231 0 0 1,135,193,900.84 1,741,908,338.20 44,921,391.71 643,626,380.94 264,400.00 4,000,000.00 6,241,225.26 19,949,736.53 3,596,105,373.48 11,417 5,695,000.00 11,417 296,403,480.00 11,417 25,000.00 11,417 4,504,800.00 11,417 457,850.00 11,417 56,000.00 11,417 50,000,000.00 11,417 0.00 5,090 8,032,952.00 5,090 54,000.00 5,090 5,219,840.33 5,090 0.00 0 147 269 248 78 712 182 538 1,446 1,446 355 1,367 1,337 337 6 24 31 22 30
4 ใต้ 1,197 21,027 853 157 143 43 57 320 742 78 4,100 294 208 0 0 206,594,977.67 149,184,354.06 1,082,088.42 278,149,077.62 76,245.89 0.00 942,439.63 5,284.92 636,034,468.21 8,159 718,710.57 8,159 4,300,528.68 8,159 0.00 8,159 0.00 8,159 0.00 8,159 0.00 8,159 0.00 8,159 0.00 3,609 256,400.00 3,609 0.00 3,609 17,000.00 3,609 0.00 0 93 336 149 26 626 100 411 1,003 1,003 356 979 966 319 1 37 61 7 1