แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชน

ที่ ภาค จำนวนเครือข่าย
กองทุนชุมชน
(เครือข่าย)
จำนวนกรรมการ
(คน)
ประเภทเครือข่าย จำนวนระดับเครือข่ายกองทุนชุมชน(กองทุน) สมาชิกเครือข่าย จำนวนเงินทุนดำเนินการ(บาท) กิจกรรมเครือข่าย ทรัพย์สินของเครือข่าย การดำเนินงานเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้าน
(กทบ.)
กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต
กองทุนโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
(กข.คจ.)
ประเภทกองทุน
ชุมชนรวม
เครือข่าย
ระดับ
จังหวัด
เครือข่าย
ระดับ
อำเภอ
เครือข่าย
ระดับ
ตำบล
เครือข่าย
ระดับ
หมู่บ้าน
ประเภทกลุ่ม/องค์กร
จำนวน(กลุ่ม)
กองทุนฯ
จำนวน(กองทุน)
เครือข่าย
จำนวน(เครือข่าย)
ชมรม
จำนวน(ชมรม)
สมาคม
จำนวน(สมาคม)
เงินลงทุนหุ้นของกลุ่ม/
องค์กร/กองทุน
(บาท)
เงินฝาก
ของสมาชิก
(บาท)
เงินค่าธรรมเนียม/
ค่าบำรุง/ค่าปรับ
(บาท)
เงินสนับสนุนจาก
ภาครัฐ/เอกชน/NGO
(บาท)
เงินบริจาค
(บาท)
เงินกู้
จากภายนอก
(บาท)
เงินรายได้ที่มาจาก
ทำกิจกรรมของเครือข่าย
(บาท)
อื่น ๆ
(บาท)
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
(บาท)
กิจกรรมประเภทการลงทุนและแสวงหากำไร กิจกรรมประเภทสวัสดิการ กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง อาคารสถานที่ทำการ อื่น ๆ
จำนวน
(เครือข่าย)
การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือน การประชุมสามัญประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงาน
ระยะปานกลาง 3-5 ปี
จำนวน(เครือข่าย)
การจัดทำ
แผนปฏิบัติงานประจำปี
จำนวน(เครือข่าย)
การจัดทำระเบียบ
ข้อบังคับของเครือข่าย
จำนวน(เครือข่าย)
การจัดทำข้อบังคับ
งบประมาณ
จำนวน(เครือข่าย)
เครือข่ายกองทุนชุมชน
มีเรื่องร้องเรียน
จำนวน(เครือข่าย)
เครือข่ายกองทุนชุมชนมี เครือข่ายกองทุนชุมชน
รับฝากเงิน กู้ยืม ศูนย์สาธิตการตลาด ร้านค้าชุมชน โรงสีชุมชน ยุ้งฉาง ผลิตน้ำดื่ม อื่น ๆ (ระบุ) กองทุนสวัสดิการ ธนาคารข้าว ฌาปกิจสงเคราะห์ อื่น ๆ (ระบุ) สร้างขึ้นใหม่ถาวร ใช้อาคารชั่วคราว 1 เดือน/ครั้ง 2 เดือน/ครั้ง มากกว่า 2 เดือน/ครั้ง การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ มีการจัดสวัสดิการชุมชน
(เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(กิจกรรม) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(ครั้ง) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(บาท) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(บาท)
1 กลาง 1,959 33,783 1,647 174 118 20 55 369 1,509 26 4,614 1,159 1,476 0 2 969,710,443.80 514,938,968.43 3,833,105.90 1,044,829,515.23 946,979.04 0.00 527,431.00 370,505.96 2,535,156,949.36 12,469 84,486,912.00 12,469 72,912,659.00 12,469 2,476,000.00 12,469 0.00 12,469 0.00 12,469 0.00 12,469 0.00 12,469 0.00 5,878 4,203,980.00 5,878 0.00 5,878 1,076,000.00 5,878 0.00 0 157 358 320 36 894 228 719 1,627 1,627 425 1,585 1,582 376 8 23 172 5 4
2 ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,923 159,420 1,951 435 445 92 91 657 1,858 317 10,979 2,154 1,339 2 1 589,923,894.62 1,712,956,055.07 10,341,865.80 1,338,164,224.53 3,058,538.39 71,460,000.00 62,966,318.89 4,589,644.42 3,793,460,541.72 18,568 334,500.00 18,568 116,122,360.00 18,568 0.00 18,568 0.00 18,568 0.00 18,568 1.00 18,568 1.00 18,568 0.00 8,770 7,309,740.00 8,770 0.00 8,770 2,673,500.00 8,770 0.00 0 220 681 512 135 1,412 304 786 2,523 2,523 878 2,506 2,390 845 76 144 2,922 29 21
3 เหนือ 1,653 29,291 1,001 315 301 36 83 480 1,080 10 7,271 1,033 264 0 0 1,135,334,210.84 1,743,000,489.20 43,932,091.71 643,626,380.94 264,400.00 4,000,000.00 6,336,225.26 19,807,736.53 3,596,301,534.48 11,151 5,695,000.00 11,151 296,403,480.00 11,151 25,000.00 11,151 4,504,800.00 11,151 457,850.00 11,151 56,000.00 11,151 50,000,000.00 11,151 0.00 4,976 8,032,952.00 4,976 54,000.00 4,976 5,219,840.33 4,976 0.00 0 141 281 254 82 704 174 539 1,424 1,424 373 1,345 1,317 346 6 24 31 31 34
4 ใต้ 1,205 20,851 862 157 142 44 57 319 751 78 5,008 294 223 0 0 316,621,977.67 152,920,712.06 1,070,888.42 289,157,877.62 99,426.49 0.00 942,439.63 5,284.92 760,818,606.81 8,201 718,710.57 8,201 4,300,528.68 8,201 0.00 8,201 0.00 8,201 0.00 8,201 0.00 8,201 0.00 8,201 0.00 3,627 256,400.00 3,627 0.00 3,627 17,000.00 3,627 0.00 0 90 363 186 29 632 99 423 1,006 1,006 383 983 975 344 1 37 42 7 1