แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชน

ที่ ภาค จำนวนเครือข่าย
กองทุนชุมชน
(เครือข่าย)
จำนวนกรรมการ
(คน)
ประเภทเครือข่าย จำนวนระดับเครือข่ายกองทุนชุมชน(กองทุน) สมาชิกเครือข่าย จำนวนเงินทุนดำเนินการ(บาท) กิจกรรมเครือข่าย ทรัพย์สินของเครือข่าย การดำเนินงานเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้าน
(กทบ.)
กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต
กองทุนโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
(กข.คจ.)
ประเภทกองทุน
ชุมชนรวม
เครือข่าย
ระดับ
จังหวัด
เครือข่าย
ระดับ
อำเภอ
เครือข่าย
ระดับ
ตำบล
เครือข่าย
ระดับ
หมู่บ้าน
ประเภทกลุ่ม/องค์กร
จำนวน(กลุ่ม)
กองทุนฯ
จำนวน(กองทุน)
เครือข่าย
จำนวน(เครือข่าย)
ชมรม
จำนวน(ชมรม)
สมาคม
จำนวน(สมาคม)
เงินลงทุนหุ้นของกลุ่ม/
องค์กร/กองทุน
(บาท)
เงินฝาก
ของสมาชิก
(บาท)
เงินค่าธรรมเนียม/
ค่าบำรุง/ค่าปรับ
(บาท)
เงินสนับสนุนจาก
ภาครัฐ/เอกชน/NGO
(บาท)
เงินบริจาค
(บาท)
เงินกู้
จากภายนอก
(บาท)
เงินรายได้ที่มาจาก
ทำกิจกรรมของเครือข่าย
(บาท)
อื่น ๆ
(บาท)
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
(บาท)
กิจกรรมประเภทการลงทุนและแสวงหากำไร กิจกรรมประเภทสวัสดิการ กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง อาคารสถานที่ทำการ อื่น ๆ
จำนวน
(เครือข่าย)
การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือน การประชุมสามัญประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงาน
ระยะปานกลาง 3-5 ปี
จำนวน(เครือข่าย)
การจัดทำ
แผนปฏิบัติงานประจำปี
จำนวน(เครือข่าย)
การจัดทำระเบียบ
ข้อบังคับของเครือข่าย
จำนวน(เครือข่าย)
การจัดทำข้อบังคับ
งบประมาณ
จำนวน(เครือข่าย)
เครือข่ายกองทุนชุมชน
มีเรื่องร้องเรียน
จำนวน(เครือข่าย)
เครือข่ายกองทุนชุมชนมี เครือข่ายกองทุนชุมชน
รับฝากเงิน กู้ยืม ศูนย์สาธิตการตลาด ร้านค้าชุมชน โรงสีชุมชน ยุ้งฉาง ผลิตน้ำดื่ม อื่น ๆ (ระบุ) กองทุนสวัสดิการ ธนาคารข้าว ฌาปกิจสงเคราะห์ อื่น ๆ (ระบุ) สร้างขึ้นใหม่ถาวร ใช้อาคารชั่วคราว 1 เดือน/ครั้ง 2 เดือน/ครั้ง มากกว่า 2 เดือน/ครั้ง การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ มีการจัดสวัสดิการชุมชน
(เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(กิจกรรม) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(ครั้ง) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(บาท) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(บาท)
1 กลาง 2,013 34,340 1,696 169 132 12 39 376 1,524 64 3,311 765 1,313 0 1 523,750,141.66 184,283,667.43 2,889,861.81 654,725,585.23 841,779.04 0.00 128,350.00 315,705.96 1,366,935,091.13 12,518 84,486,912.00 12,518 72,912,659.00 12,518 2,476,000.00 12,518 0.00 12,518 0.00 12,518 0.00 12,518 0.00 12,518 0.00 5,884 4,203,980.00 5,884 0.00 5,884 1,076,000.00 5,884 0.00 0 165 274 259 22 882 243 721 1,647 1,647 352 1,616 1,600 315 6 26 172 3 1
2 ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,993 159,887 1,984 447 467 89 88 643 1,823 424 9,854 2,154 1,295 2 1 126,496,477.31 998,016,063.00 4,057,759.04 990,956,964.53 2,517,898.39 69,460,000.00 62,950,249.69 3,947,138.50 2,258,402,550.46 18,554 334,500.00 18,554 116,122,360.00 18,554 0.00 18,554 0.00 18,554 0.00 18,554 1.00 18,554 1.00 18,554 0.00 8,762 7,309,740.00 8,762 0.00 8,762 2,673,500.00 8,762 0.00 0 235 641 487 127 1,431 309 786 2,561 2,561 832 2,548 2,429 801 57 122 2,922 28 20
3 เหนือ 1,692 29,844 1,019 324 314 32 43 451 1,074 124 6,558 805 193 0 0 616,323,622.81 1,635,779,417.63 40,941,934.62 348,494,294.17 264,400.00 0.00 4,968,308.26 18,626,690.66 2,665,398,668.15 11,081 5,695,000.00 11,081 296,403,480.00 11,081 25,000.00 11,081 4,504,800.00 11,081 457,850.00 11,081 56,000.00 11,081 50,000,000.00 11,081 0.00 4,932 8,032,952.00 4,932 54,000.00 4,932 5,219,840.33 4,932 0.00 0 151 216 244 73 680 209 535 1,447 1,447 328 1,364 1,332 317 6 21 24 20 28
4 ใต้ 1,198 21,045 853 157 144 41 52 316 743 81 3,923 293 207 0 0 117,413,248.75 133,025,005.86 854,566.83 215,537,977.62 68,745.89 0.00 352,300.00 4,833.24 467,256,678.19 8,061 718,710.57 8,061 4,300,528.68 8,061 0.00 8,061 0.00 8,061 0.00 8,061 0.00 8,061 0.00 8,061 0.00 3,567 256,400.00 3,567 0.00 3,567 17,000.00 3,567 0.00 0 99 317 146 26 626 100 411 1,003 1,003 343 978 965 309 1 36 61 6 0