แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชน

ที่ ภาค จำนวนเครือข่าย
กองทุนชุมชน
(เครือข่าย)
จำนวนกรรมการ
(คน)
ประเภทเครือข่าย จำนวนระดับเครือข่ายกองทุนชุมชน(กองทุน) สมาชิกเครือข่าย จำนวนเงินทุนดำเนินการ(บาท) กิจกรรมเครือข่าย ทรัพย์สินของเครือข่าย การดำเนินงานเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้าน
(กทบ.)
กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต
กองทุนโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
(กข.คจ.)
ประเภทกองทุน
ชุมชนรวม
เครือข่าย
ระดับ
จังหวัด
เครือข่าย
ระดับ
อำเภอ
เครือข่าย
ระดับ
ตำบล
เครือข่าย
ระดับ
หมู่บ้าน
ประเภทกลุ่ม/องค์กร
จำนวน(กลุ่ม)
กองทุนฯ
จำนวน(กองทุน)
เครือข่าย
จำนวน(เครือข่าย)
ชมรม
จำนวน(ชมรม)
สมาคม
จำนวน(สมาคม)
เงินลงทุนหุ้นของกลุ่ม/
องค์กร/กองทุน
(บาท)
เงินฝาก
ของสมาชิก
(บาท)
เงินค่าธรรมเนียม/
ค่าบำรุง/ค่าปรับ
(บาท)
เงินสนับสนุนจาก
ภาครัฐ/เอกชน/NGO
(บาท)
เงินบริจาค
(บาท)
เงินกู้
จากภายนอก
(บาท)
เงินรายได้ที่มาจาก
ทำกิจกรรมของเครือข่าย
(บาท)
อื่น ๆ
(บาท)
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
(บาท)
กิจกรรมประเภทการลงทุนและแสวงหากำไร กิจกรรมประเภทสวัสดิการ กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง อาคารสถานที่ทำการ อื่น ๆ
จำนวน
(เครือข่าย)
การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือน การประชุมสามัญประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงาน
ระยะปานกลาง 3-5 ปี
จำนวน(เครือข่าย)
การจัดทำ
แผนปฏิบัติงานประจำปี
จำนวน(เครือข่าย)
การจัดทำระเบียบ
ข้อบังคับของเครือข่าย
จำนวน(เครือข่าย)
การจัดทำข้อบังคับ
งบประมาณ
จำนวน(เครือข่าย)
เครือข่ายกองทุนชุมชน
มีเรื่องร้องเรียน
จำนวน(เครือข่าย)
เครือข่ายกองทุนชุมชนมี เครือข่ายกองทุนชุมชน
รับฝากเงิน กู้ยืม ศูนย์สาธิตการตลาด ร้านค้าชุมชน โรงสีชุมชน ยุ้งฉาง ผลิตน้ำดื่ม อื่น ๆ (ระบุ) กองทุนสวัสดิการ ธนาคารข้าว ฌาปกิจสงเคราะห์ อื่น ๆ (ระบุ) สร้างขึ้นใหม่ถาวร ใช้อาคารชั่วคราว 1 เดือน/ครั้ง 2 เดือน/ครั้ง มากกว่า 2 เดือน/ครั้ง การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ มีการจัดสวัสดิการชุมชน
(เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(กิจกรรม) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(ครั้ง) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(บาท) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(บาท)
1 กลาง 1,995 34,203 1,681 174 120 20 57 379 1,533 26 4,355 914 1,430 0 1 969,710,443.80 495,794,058.43 3,839,260.90 1,044,829,515.23 907,779.04 0.00 426,431.00 430,505.96 2,515,937,994.36 12,721 84,486,912.00 12,721 72,912,659.00 12,721 2,476,000.00 12,721 0.00 12,721 0.00 12,721 0.00 12,721 0.00 12,721 0.00 5,986 4,203,980.00 5,986 0.00 5,986 1,076,000.00 5,986 0.00 0 158 311 311 33 897 243 720 1,639 1,639 390 1,610 1,595 341 8 29 172 3 1
2 ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,935 159,473 1,958 437 449 91 93 661 1,864 317 10,555 2,154 1,320 2 1 607,824,610.62 1,713,053,355.07 10,562,615.80 1,338,286,224.53 3,001,998.39 71,460,000.00 62,966,318.89 4,529,644.42 3,811,684,767.72 18,659 334,500.00 18,659 116,122,360.00 18,659 0.00 18,659 0.00 18,659 0.00 18,659 1.00 18,659 1.00 18,659 0.00 8,809 7,309,740.00 8,809 0.00 8,809 2,673,500.00 8,809 0.00 0 218 670 503 129 1,410 307 785 2,527 2,527 861 2,511 2,393 827 78 146 2,922 29 21
3 เหนือ 1,693 29,652 1,031 322 304 36 86 488 1,109 10 7,003 957 231 0 0 1,135,283,800.84 1,741,928,338.20 45,139,473.79 643,626,380.94 264,400.00 4,000,000.00 6,241,225.26 19,949,736.53 3,596,433,355.56 11,424 5,695,000.00 11,424 296,403,480.00 11,424 25,000.00 11,424 4,504,800.00 11,424 457,850.00 11,424 56,000.00 11,424 50,000,000.00 11,424 0.00 5,093 8,032,952.00 5,093 54,000.00 5,093 5,219,840.33 5,093 0.00 0 143 274 248 78 719 178 537 1,448 1,448 360 1,368 1,339 342 6 24 31 22 30
4 ใต้ 1,197 21,027 853 157 143 44 57 320 742 78 4,100 294 208 0 0 207,219,977.67 152,915,712.06 1,082,088.42 289,159,077.62 76,245.89 0.00 942,439.63 5,284.92 651,400,826.21 8,159 718,710.57 8,159 4,300,528.68 8,159 0.00 8,159 0.00 8,159 0.00 8,159 0.00 8,159 0.00 8,159 0.00 3,609 256,400.00 3,609 0.00 3,609 17,000.00 3,609 0.00 0 93 337 149 26 626 100 411 1,003 1,003 356 979 966 319 1 37 61 7 1