แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน (ระดับประเทศ)
ภาค :
พื้นที่ :
 
 
 
*การเลือกข้อมูลระดับพื้นที่ กรุณาเลือกภาคก่อน*
*สามารถเลือกดูข้อมูลได้ถึงระดับตำบล*
ปีงบประมาณที่จัดตั้ง :
ที่ ภาค จำนวนสถาบัน
การจัดการ
เงินทุนชุมชน
(แห่ง)
จำนวนกลุ่ม/องค์กร/กองทุน
ที่ดำเนินการ
จำนวน
คณะกรรมการ
(คน)
จำนวน
ระดับสถาบันการ
จัดการเงินทุนชุมชน
(แห่ง)
จำนวนเงินทุนดำเนินการ (บาท)
จำนวน
กลุ่ม/องค์กร/กองทุน
(กลุ่ม)
เงินทุน
ของกลุ่ม/องค์กร
(บาท)
ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน เงินทุนของ
กลุ่ม/องค์กร/กองทุน
ที่นำมารวมกัน
(บูรณาการ)
เงินทุนแบบรวมเงิน
(กรณีนำเงินกองทุนมา
รวมบริหารกองทุนเดียว)
เงินทุนแบบรวมบัญชี
(กรณีไม่สามารถนำ
เงินทุนมาบริหารรวมได้)
1 กลาง 204 311 266,910,189.93 3,365 47 157 65,804,409.47 47,200,651.47 29,709,297.00
2 ตะวันออกเฉียงเหนือ 261 566 319,811,846.79 5,314 50 211 120,160,031.11 19,582,034.00 68,873,168.11
3 เหนือ 164 350 350,633,616.18 2,403 26 138 59,242,102.35 16,394,745.35 30,625,188.00
4 ใต้ 123 162 278,664,028.45 1,754 24 99 52,057,277.81 37,071,439.00 50,593,227.81
รวมทั้งสิ้น 752 1,389 1,216,019,681.35 12,836 147 605 297,263,820.74 120,248,869.82 179,800,880.92