แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน (ระดับประเทศ)
ภาค :
พื้นที่ :
 
 
 
*การเลือกข้อมูลระดับพื้นที่ กรุณาเลือกภาคก่อน*
*สามารถเลือกดูข้อมูลได้ถึงระดับตำบล*
ปีงบประมาณที่จัดตั้ง :
ที่ ภาค จำนวนสถาบัน
การจัดการ
เงินทุนชุมชน
(แห่ง)
จำนวนกลุ่ม/องค์กร/กองทุน
ที่ดำเนินการ
จำนวน
คณะกรรมการ
(คน)
จำนวน
ระดับสถาบันการ
จัดการเงินทุนชุมชน
(แห่ง)
จำนวนเงินทุนดำเนินการ (บาท)
จำนวน
กลุ่ม/องค์กร/กองทุน
(กลุ่ม)
เงินทุน
ของกลุ่ม/องค์กร
(บาท)
ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน เงินทุนของ
กลุ่ม/องค์กร/กองทุน
ที่นำมารวมกัน
(บูรณาการ)
เงินทุนแบบรวมเงิน
(กรณีนำเงินกองทุนมา
รวมบริหารกองทุนเดียว)
เงินทุนแบบรวมบัญชี
(กรณีไม่สามารถนำ
เงินทุนมาบริหารรวมได้)
1 กลาง 15 11 7,352,331.00 91 5 1 - - -
2 ตะวันออกเฉียงเหนือ 14 21 4,968,054.98 59 10 3 - - -
3 เหนือ 14 23 23,857,054.00 147 6 3 - - -
4 ใต้ 17 9 5,912,000.00 36 12 - - - -
รวมทั้งสิ้น 60 64 42,089,439.98 333 33 7 0 0 0