แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน (ระดับประเทศ)
ภาค :
พื้นที่ :
 
 
 
*การเลือกข้อมูลระดับพื้นที่ กรุณาเลือกภาคก่อน*
*สามารถเลือกดูข้อมูลได้ถึงระดับตำบล*
ปีงบประมาณที่จัดตั้ง :
ที่ ภาค จำนวนสถาบัน
การจัดการ
เงินทุนชุมชน
(แห่ง)
จำนวนกลุ่ม/องค์กร/กองทุน
ที่ดำเนินการ
จำนวน
คณะกรรมการ
(คน)
จำนวน
ระดับสถาบันการ
จัดการเงินทุนชุมชน
(แห่ง)
จำนวนเงินทุนดำเนินการ (บาท)
จำนวน
กลุ่ม/องค์กร/กองทุน
(กลุ่ม)
เงินทุน
ของกลุ่ม/องค์กร
(บาท)
ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน เงินทุนของ
กลุ่ม/องค์กร/กองทุน
ที่นำมารวมกัน
(บูรณาการ)
เงินทุนแบบรวมเงิน
(กรณีนำเงินกองทุนมา
รวมบริหารกองทุนเดียว)
เงินทุนแบบรวมบัญชี
(กรณีไม่สามารถนำ
เงินทุนมาบริหารรวมได้)
1 กลาง 149 155 183,702,146.68 1,101 72 15 - - -
2 ตะวันออกเฉียงเหนือ 212 308 335,566,597.53 1,610 146 17 - - -
3 เหนือ 138 230 263,634,549.17 1,308 80 30 - - -
4 ใต้ 119 124 438,858,383.00 792 78 13 - - -
รวมทั้งสิ้น 618 817 1,221,761,676.38 4,811 376 75 0 0 0