แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน (ระดับประเทศ)
ภาค :
พื้นที่ :
 
 
 
*การเลือกข้อมูลระดับพื้นที่ กรุณาเลือกภาคก่อน*
*สามารถเลือกดูข้อมูลได้ถึงระดับตำบล*
ปีงบประมาณที่จัดตั้ง :
ที่ ภาค จำนวนสถาบัน
การจัดการ
เงินทุนชุมชน
(แห่ง)
จำนวนกลุ่ม/องค์กร/กองทุน
ที่ดำเนินการ
จำนวน
คณะกรรมการ
(คน)
จำนวน
ระดับสถาบันการ
จัดการเงินทุนชุมชน
(แห่ง)
จำนวนเงินทุนดำเนินการ (บาท)
จำนวน
กลุ่ม/องค์กร/กองทุน
(กลุ่ม)
เงินทุน
ของกลุ่ม/องค์กร
(บาท)
ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน เงินทุนของ
กลุ่ม/องค์กร/กองทุน
ที่นำมารวมกัน
(บูรณาการ)
เงินทุนแบบรวมเงิน
(กรณีนำเงินกองทุนมา
รวมบริหารกองทุนเดียว)
เงินทุนแบบรวมบัญชี
(กรณีไม่สามารถนำ
เงินทุนมาบริหารรวมได้)
1 กลาง 217 282 219,701,186.93 2,815 47 170 34,203,851.25 15,600,093.25 29,709,297.00
2 ตะวันออกเฉียงเหนือ 274 547 312,139,120.79 6,121 50 224 100,776,579.11 18,510,308.00 66,671,442.11
3 เหนือ 176 347 340,833,616.18 2,494 30 146 52,342,102.35 16,394,745.35 27,625,188.00
4 ใต้ 129 152 266,473,333.45 1,775 25 104 52,047,277.81 37,061,439.00 50,593,227.81
รวมทั้งสิ้น 796 1,328 1,139,147,257.35 13,205 152 644 239,369,810.52 87,566,585.60 174,599,154.92