แบบรายงานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (รง.081)
ประจำปีงบประมาณ งวดงานที่ 1
ปีงบประมาณ :
งวด :

ที่ ภาค จำนวน
กลุ่มออมทรัพย์
ทั้งหมด
(กลุ่ม)
ผลการประเมิน
กลุ่มออมทรัพย์
3 ระดับ
(จำนวนกลุ่มออมทรัพย์)
ตัวชี้วัดหลัก
ที่ได้
3
คะแนน
จำนวน
เงินสัจจะ
สะสม
ในปัจจุบัน
(บาท)
จำนวน
สมาชิก
ปัจจุบัน
(คน)
จำนวน
คณะกรรมการ
บริหาร
(คน)
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
1 กลาง - - - - - - - -
2 ตะวันออกเฉียงเหนือ - - - - - - - -
3 เหนือ - - - - - - - -
4 ใต้ - - - - - - - -