รายงานกิจกรรมด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ประจำปีงบประมาณ 2558 งวดงานที่ 1
ปีงบประมาณ :
งวด : ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.

ที่ ภาค กิจกรรมด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพฯ (บาท)
ให้สมาชิกกู้ยืม (บาท) ศูนย์สาธิตการตลาด ร้านค้าชุมชน ปั๊มน้ำมัน ยุ้งฉาง โรงสีข้าว โรงผลิตน้ำดื่ม ลานตากผลผลิต กองทุนปุ๋ย และอื่นๆ ยอดรวมผลกำไร
กู้สามัญ กู้ฉุกเฉิน รวมดอกเบี้ย
1 กลาง 1,199,501,324.00 14,081,829.00 72,010,251.23 6,460,570.00 3,293,919.00 2,086,500.00 - 238,000.00 3,554,005.00 34,500.00 31,883,161 5,437,595.00
2 ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,022,931,257.50 35,322,042.00 73,294,185.00 35,486,239.00 20,139,866.00 3,865,592.00 3,122,446.00 5,639,067.00 400,000.00 225,000.00 29,345,565 16,562,498.00
3 เหนือ 2,353,889,190.00 30,358,220.00 136,400,136.05 10,005,737.00 5,279,867.00 2,263,955.00 2,094,470.00 669,600.00 1,104,560.00 297,000.00 61,942,694 7,016,285.80
4 ใต้ 5,588,561,981.23 61,060,894.00 193,907,031.15 11,938,822.00 6,202,023.00 6,190,473.00 164,676.00 135,000.00 2,381,300.00 - 62,555,102 4,879,824.53