รายงานกิจกรรมด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ประจำปีงบประมาณ 251 งวดงานที่ 1
ปีงบประมาณ :
งวด :

ที่ ภาค กิจกรรมด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพฯ (บาท)
ให้สมาชิกกู้ยืม (บาท) ศูนย์สาธิตการตลาด ร้านค้าชุมชน ปั๊มน้ำมัน ยุ้งฉาง โรงสีข้าว โรงผลิตน้ำดื่ม ลานตากผลผลิต กองทุนปุ๋ย และอื่นๆ ยอดรวมผลกำไร
กู้สามัญ กู้ฉุกเฉิน รวมดอกเบี้ย
1 กลาง - - - - - - - - - - - -
2 ตะวันออกเฉียงเหนือ - - - - - - - - - - - -
3 เหนือ - - - - - - - - - - - -
4 ใต้ - - - - - - - - - - - -