รายงานกิจกรรมด้านสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 งวดงานที่ 1
ปีงบประมาณ :
งวด : ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.

ที่ ภาค กิจกรรมด้านสวัสดิการ
ธนาคารข้าว ทุนการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล ฌาปนกิจสงเคราะห์ ทุนสาธารณประโยชน์ ทันสาธารณภัย การประกันชีวิต การประกันภัย การประกันสุขภาพ ขวัญถุงเด็กแรกเกิด ทุนสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
อื่นๆ
1 กลาง - - - - - - - - - - - -
2 ตะวันออกเฉียงเหนือ - - - - - - - - - - - -
3 เหนือ - - - - - - - - - - - -
4 ใต้ - - - - - - - - - - - -