รายงานกิจกรรมด้านสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 งวดงานที่ 1
ปีงบประมาณ :
งวด : ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.

ที่ ภาค กิจกรรมด้านสวัสดิการ
ธนาคารข้าว ทุนการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล ฌาปนกิจสงเคราะห์ ทุนสาธารณประโยชน์ ทันสาธารณภัย การประกันชีวิต การประกันภัย การประกันสุขภาพ ขวัญถุงเด็กแรกเกิด ทุนสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
อื่นๆ
1 กลาง 24.00 645.00 337.00 535.00 668.00 65.00 20.00 2.00 14.00 191.00 356 142.00
2 ตะวันออกเฉียงเหนือ 128.00 942.00 560.00 1,082.00 1,129.00 198.00 67.00 26.00 63.00 330.00 700 198.00
3 เหนือ 35.00 1,353.00 1,017.00 1,169.00 1,898.00 216.00 94.00 7.00 27.00 603.00 812 377.00
4 ใต้ 5.00 427.00 361.00 325.00 598.00 38.00 10.00 1.00 24.00 182.00 241 109.00