แบบสรุปรายงานข้อมูลผู้นำชุมชน
ภาค :
พื้นที่ :
 
 
 
*การเลือกข้อมูลระดับพื้นที่ กรุณาเลือกภาคก่อน*
ข้อมูล / ประเด็น จำนวน หน่วยนับ
ความสามารถในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยผู้นำชุมชน
1. จำนวนผู้นำชุมชนทั้งหมด 588,921 คน
2. ตำแหน่งปัจจุบัน
2.1 กพสภ. 487 คน
2.2 กพสจ. 726 คน
2.3 กพสอ. 4,767 คน
2.4 กพสต. 139,924 คน
2.5 กพสม. 96,984 คน
2.6 ผู้นำ อช. 11,865 คน
2.7 อช. 50,164 คน
2.8 ผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ 41,050 คน
2.9 กรรมการ ศอช.ต. 19,919 คน
2.10 กรรมการ ศอช.อ. 3,364 คน
2.11 กรรมการ ศอช.จ. 96,984 คน
2.12 กรรมการ ศอช. ระดับกลุ่มจังหวัด 383 คน
2.13 กรรมการผู้ใช้น้ำ 10,392 คน
2.14 ผู้นำกลุ่มอาชีพ 96,984 คน
2.15 ผู้นำกลุ่ม OTOP 10,570 คน
2.16 ผู้นำกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 219,707 คน
2.17 คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน 96,984 คน
2.18 แกนนำวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 41,507 คน
2.19 กรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชน 16,051 คน
2.20 ปราชญ์ชาวบ้าน 30,827 คน
3. ความสามารถของผู้นำชุมชน
3.1 การเกษตร - เทคโนโลยีการเกษตร 81,282 คน
3.2 เศรษฐกิจชุมชน - การตลาด 13,587 คน
3.3 การบริหารจัดการชุมชน 111,717 คน
3.4 เศรษฐกิจพอเพียง 113,052 คน
3.5 สวัสดิการชุมชน - ทุนชุมชน 80,425 คน
3.6 สิ่งแวดล้อม - การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 46,772 คน
3.7 วัฒนธรรมพื้นบ้าน - ภูมิปัญญาท้องถิ่น 34,268 คน
3.8 แพทย์แผนไทย - แพทย์ทางเลือก 1,594 คน
3.9 การจัดการความรู้ 16,666 คน
3.10 ASEAN - ภาษาต่างประเทศ 190 คน
4. ผ่านมชช.
4.1 ผ่าน 14,071 คน
4.2 ไม่ผ่าน 350,119 คน