แบบสรุปรายงานข้อมูลผู้นำชุมชน
ภาค :
พื้นที่ :
 
 
 
*การเลือกข้อมูลระดับพื้นที่ กรุณาเลือกภาคก่อน*
ข้อมูล / ประเด็น จำนวน หน่วยนับ
ความสามารถในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยผู้นำชุมชน
1. จำนวนผู้นำชุมชนทั้งหมด 588,521 คน
2. ตำแหน่งปัจจุบัน
2.1 กพสภ. 487 คน
2.2 กพสจ. 724 คน
2.3 กพสอ. 4,757 คน
2.4 กพสต. 139,860 คน
2.5 กพสม. 96,822 คน
2.6 ผู้นำ อช. 11,819 คน
2.7 อช. 50,115 คน
2.8 ผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ 40,999 คน
2.9 กรรมการ ศอช.ต. 19,901 คน
2.10 กรรมการ ศอช.อ. 3,363 คน
2.11 กรรมการ ศอช.จ. 96,822 คน
2.12 กรรมการ ศอช. ระดับกลุ่มจังหวัด 382 คน
2.13 กรรมการผู้ใช้น้ำ 10,384 คน
2.14 ผู้นำกลุ่มอาชีพ 96,822 คน
2.15 ผู้นำกลุ่ม OTOP 10,523 คน
2.16 ผู้นำกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 219,735 คน
2.17 คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน 96,822 คน
2.18 แกนนำวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 41,458 คน
2.19 กรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชน 16,022 คน
2.20 ปราชญ์ชาวบ้าน 30,697 คน
3. ความสามารถของผู้นำชุมชน
3.1 การเกษตร - เทคโนโลยีการเกษตร 81,144 คน
3.2 เศรษฐกิจชุมชน - การตลาด 13,474 คน
3.3 การบริหารจัดการชุมชน 111,581 คน
3.4 เศรษฐกิจพอเพียง 112,922 คน
3.5 สวัสดิการชุมชน - ทุนชุมชน 80,364 คน
3.6 สิ่งแวดล้อม - การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 46,685 คน
3.7 วัฒนธรรมพื้นบ้าน - ภูมิปัญญาท้องถิ่น 34,174 คน
3.8 แพทย์แผนไทย - แพทย์ทางเลือก 1,602 คน
3.9 การจัดการความรู้ 16,631 คน
3.10 ASEAN - ภาษาต่างประเทศ 189 คน
4. ผ่านมชช.
4.1 ผ่าน 14,079 คน
4.2 ไม่ผ่าน 350,211 คน