แบบสรุปรายงานข้อมูลผู้นำชุมชน
ภาค :
พื้นที่ :
 
 
 
*การเลือกข้อมูลระดับพื้นที่ กรุณาเลือกภาคก่อน*
ข้อมูล / ประเด็น จำนวน หน่วยนับ
ความสามารถในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยผู้นำชุมชน
1. จำนวนผู้นำชุมชนทั้งหมด 590,440 คน
2. ตำแหน่งปัจจุบัน
2.1 กพสภ. 488 คน
2.2 กพสจ. 727 คน
2.3 กพสอ. 4,798 คน
2.4 กพสต. 139,965 คน
2.5 กพสม. 97,315 คน
2.6 ผู้นำ อช. 12,001 คน
2.7 อช. 52,077 คน
2.8 ผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ 40,906 คน
2.9 กรรมการ ศอช.ต. 20,150 คน
2.10 กรรมการ ศอช.อ. 3,388 คน
2.11 กรรมการ ศอช.จ. 97,315 คน
2.12 กรรมการ ศอช. ระดับกลุ่มจังหวัด 388 คน
2.13 กรรมการผู้ใช้น้ำ 10,652 คน
2.14 ผู้นำกลุ่มอาชีพ 97,315 คน
2.15 ผู้นำกลุ่ม OTOP 10,680 คน
2.16 ผู้นำกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 219,076 คน
2.17 คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน 97,315 คน
2.18 แกนนำวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 42,206 คน
2.19 กรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชน 16,197 คน
2.20 ปราชญ์ชาวบ้าน 31,487 คน
3. ความสามารถของผู้นำชุมชน
3.1 การเกษตร - เทคโนโลยีการเกษตร 82,490 คน
3.2 เศรษฐกิจชุมชน - การตลาด 14,272 คน
3.3 การบริหารจัดการชุมชน 112,222 คน
3.4 เศรษฐกิจพอเพียง 114,409 คน
3.5 สวัสดิการชุมชน - ทุนชุมชน 81,177 คน
3.6 สิ่งแวดล้อม - การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 48,022 คน
3.7 วัฒนธรรมพื้นบ้าน - ภูมิปัญญาท้องถิ่น 34,818 คน
3.8 แพทย์แผนไทย - แพทย์ทางเลือก 1,612 คน
3.9 การจัดการความรู้ 16,832 คน
3.10 ASEAN - ภาษาต่างประเทศ 188 คน
4. ผ่านมชช.
4.1 ผ่าน 13,856 คน
4.2 ไม่ผ่าน 344,416 คน