แบบสรุปรายงานข้อมูลผู้นำชุมชน
ภาค :
พื้นที่ :
 
 
 
*การเลือกข้อมูลระดับพื้นที่ กรุณาเลือกภาคก่อน*
ข้อมูล / ประเด็น จำนวน หน่วยนับ
ความสามารถในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยผู้นำชุมชน
1. จำนวนผู้นำชุมชนทั้งหมด 588,445 คน
2. ตำแหน่งปัจจุบัน
2.1 กพสภ. 487 คน
2.2 กพสจ. 724 คน
2.3 กพสอ. 4,755 คน
2.4 กพสต. 139,811 คน
2.5 กพสม. 96,735 คน
2.6 ผู้นำ อช. 11,771 คน
2.7 อช. 50,102 คน
2.8 ผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ 40,976 คน
2.9 กรรมการ ศอช.ต. 19,866 คน
2.10 กรรมการ ศอช.อ. 3,354 คน
2.11 กรรมการ ศอช.จ. 96,735 คน
2.12 กรรมการ ศอช. ระดับกลุ่มจังหวัด 382 คน
2.13 กรรมการผู้ใช้น้ำ 10,376 คน
2.14 ผู้นำกลุ่มอาชีพ 96,735 คน
2.15 ผู้นำกลุ่ม OTOP 10,513 คน
2.16 ผู้นำกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 219,756 คน
2.17 คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน 96,735 คน
2.18 แกนนำวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 41,434 คน
2.19 กรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชน 16,018 คน
2.20 ปราชญ์ชาวบ้าน 30,669 คน
3. ความสามารถของผู้นำชุมชน
3.1 การเกษตร - เทคโนโลยีการเกษตร 81,106 คน
3.2 เศรษฐกิจชุมชน - การตลาด 13,454 คน
3.3 การบริหารจัดการชุมชน 111,490 คน
3.4 เศรษฐกิจพอเพียง 112,641 คน
3.5 สวัสดิการชุมชน - ทุนชุมชน 80,274 คน
3.6 สิ่งแวดล้อม - การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 46,625 คน
3.7 วัฒนธรรมพื้นบ้าน - ภูมิปัญญาท้องถิ่น 34,142 คน
3.8 แพทย์แผนไทย - แพทย์ทางเลือก 1,601 คน
3.9 การจัดการความรู้ 16,619 คน
3.10 ASEAN - ภาษาต่างประเทศ 188 คน
4. ผ่านมชช.
4.1 ผ่าน 14,143 คน
4.2 ไม่ผ่าน 350,708 คน