แบบสรุปรายงานข้อมูลองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ประจำปี 2561
ภาค :
พื้นที่ :
 
 
 
*การเลือกข้อมูลระดับพื้นที่ กรุณาเลือกภาคก่อน*
ปีงบประมาณ :
ข้อมูล / ประเด็น จำนวน หน่วยนับ
องค์กรชุมชน
1. จำนวนองค์กรชุมชนทั้งหมด 6 องค์กร
2. ประเภทองค์กรชุมชน
2.1 กพสม. 1 องค์กร
2.2 กพสต. - องค์กร
2.3 กพสอ. - องค์กร
2.4 กพสจ. - องค์กร
2.5 กพสภ. - องค์กร
2.6 สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัด - องค์กร
2.7 สมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัด - องค์กร
2.8 ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอ - องค์กร
2.9 ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัด - องค์กร
2.10 อื่นๆ 3 องค์กร
3. จำนวนคณะกรรมการขององค์กรชุมชน 79 คน
4. จำนวนสมาชิกขององค์กรชุมชน 1,501 คน
5. กิจกรรมขององค์กรชุมชน
5.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ประชุม 4 กิจกรรม
5.2 การสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - กิจกรรม
5.3 การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง - กิจกรรม
5.4 การเชื่อมโยงคณะกรรมการพัมนาบทบาทสตรีกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี - กิจกรรม
5.5 การพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน 3 กิจกรรม
5.6 การมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง 3 กิจกรรม
5.7 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2 กิจกรรม
6. ผ่านมชช.
6.1 ผ่าน 1 องค์กร
6.2 ไม่ผ่าน 5 องค์กร
เครือข่ายองค์กรชุมชน
1. จำนวนเครือข่ายชุมชนทั้งหมด 3 เครือข่าย
2. ประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชน
2.1. ศอช.ต. 1 เครือข่าย
2.2. ศอช.อ. - เครือข่าย
2.3. ศอช.จ. - เครือข่าย
2.4. ศอช.กลุ่มจังหวัด - เครือข่าย
2.5. อื่นๆ 1 เครือข่าย
3. จำนวนคณะกรรมการของเครือข่ายองค์กร 28 คน
4. จำนวนสมาชิกของเครือข่ายองค์กร 74 คน
5. จำนวนกลุ่มสมาชิกของเครือข่ายองค์กร 27 กลุ่ม
6. กิจกรรมของเครือข่ายองค์กร
6.1 การบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล 1 กิจกรรม
6.2 เศรษฐกิจพอเพียง/อาชีพ/รายได้/เงินทุน 2 กิจกรรม
6.3 การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย 1 กิจกรรม
6.4 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1 กิจกรรม
6.5 การจัดสวัสดิการชุมชน 2 กิจกรรม
6.6 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์วัฒนธรรม 2 กิจกรรม
6.7 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2 กิจกรรม
6.8 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 กิจกรรม
6.9 การสร้างความสมานฉันท์และยุตติความขัดแย้งในชุมชน 2 กิจกรรม
6.10 การบริหารจัดการ/ประสานงาน 2 กิจกรรม
6.11 อื่นๆ - กิจกรรม
7. ผ่านมชช.
7.1 ผ่าน - เครือข่าย
7.2 ไม่ผ่าน - เครือข่าย