แบบสรุปรายงานข้อมูลองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ประจำปี 2561
ภาค :
พื้นที่ :
 
 
 
*การเลือกข้อมูลระดับพื้นที่ กรุณาเลือกภาคก่อน*
ปีงบประมาณ :
ข้อมูล / ประเด็น จำนวน หน่วยนับ
องค์กรชุมชน
1. จำนวนองค์กรชุมชนทั้งหมด 51 องค์กร
2. ประเภทองค์กรชุมชน
2.1 กพสม. 32 องค์กร
2.2 กพสต. 3 องค์กร
2.3 กพสอ. 1 องค์กร
2.4 กพสจ. - องค์กร
2.5 กพสภ. - องค์กร
2.6 สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัด - องค์กร
2.7 สมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัด - องค์กร
2.8 ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอ 1 องค์กร
2.9 ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัด - องค์กร
2.10 อื่นๆ 15 องค์กร
3. จำนวนคณะกรรมการขององค์กรชุมชน 591 คน
4. จำนวนสมาชิกขององค์กรชุมชน 8,931 คน
5. กิจกรรมขององค์กรชุมชน
5.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ประชุม 47 กิจกรรม
5.2 การสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - กิจกรรม
5.3 การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง - กิจกรรม
5.4 การเชื่อมโยงคณะกรรมการพัมนาบทบาทสตรีกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี - กิจกรรม
5.5 การพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน 35 กิจกรรม
5.6 การมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง 33 กิจกรรม
5.7 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 34 กิจกรรม
6. ผ่านมชช.
6.1 ผ่าน 8 องค์กร
6.2 ไม่ผ่าน 43 องค์กร
เครือข่ายองค์กรชุมชน
1. จำนวนเครือข่ายชุมชนทั้งหมด 8 เครือข่าย
2. ประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชน
2.1. ศอช.ต. 4 เครือข่าย
2.2. ศอช.อ. - เครือข่าย
2.3. ศอช.จ. - เครือข่าย
2.4. ศอช.กลุ่มจังหวัด - เครือข่าย
2.5. อื่นๆ 3 เครือข่าย
3. จำนวนคณะกรรมการของเครือข่ายองค์กร 92 คน
4. จำนวนสมาชิกของเครือข่ายองค์กร 204 คน
5. จำนวนกลุ่มสมาชิกของเครือข่ายองค์กร 55 กลุ่ม
6. กิจกรรมของเครือข่ายองค์กร
6.1 การบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล 4 กิจกรรม
6.2 เศรษฐกิจพอเพียง/อาชีพ/รายได้/เงินทุน 7 กิจกรรม
6.3 การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย 4 กิจกรรม
6.4 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 กิจกรรม
6.5 การจัดสวัสดิการชุมชน 7 กิจกรรม
6.6 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์วัฒนธรรม 4 กิจกรรม
6.7 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5 กิจกรรม
6.8 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 กิจกรรม
6.9 การสร้างความสมานฉันท์และยุตติความขัดแย้งในชุมชน 5 กิจกรรม
6.10 การบริหารจัดการ/ประสานงาน 6 กิจกรรม
6.11 อื่นๆ 1 กิจกรรม
7. ผ่านมชช.
7.1 ผ่าน 4 เครือข่าย
7.2 ไม่ผ่าน - เครือข่าย