แบบสรุปรายงานข้อมูลองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ประจำปี 2561
ภาค :
พื้นที่ :
 
 
 
*การเลือกข้อมูลระดับพื้นที่ กรุณาเลือกภาคก่อน*
ปีงบประมาณ :
ข้อมูล / ประเด็น จำนวน หน่วยนับ
องค์กรชุมชน
1. จำนวนองค์กรชุมชนทั้งหมด 1,453 องค์กร
2. ประเภทองค์กรชุมชน
2.1 กพสม. 1,014 องค์กร
2.2 กพสต. 134 องค์กร
2.3 กพสอ. 26 องค์กร
2.4 กพสจ. 3 องค์กร
2.5 กพสภ. - องค์กร
2.6 สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัด - องค์กร
2.7 สมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัด - องค์กร
2.8 ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอ 7 องค์กร
2.9 ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัด - องค์กร
2.10 อื่นๆ 336 องค์กร
3. จำนวนคณะกรรมการขององค์กรชุมชน 16,313 คน
4. จำนวนสมาชิกขององค์กรชุมชน 100,640 คน
5. กิจกรรมขององค์กรชุมชน
5.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ประชุม 1,216 กิจกรรม
5.2 การสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - กิจกรรม
5.3 การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง - กิจกรรม
5.4 การเชื่อมโยงคณะกรรมการพัมนาบทบาทสตรีกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี - กิจกรรม
5.5 การพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน 583 กิจกรรม
5.6 การมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง 379 กิจกรรม
5.7 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 420 กิจกรรม
6. ผ่านมชช.
6.1 ผ่าน 69 องค์กร
6.2 ไม่ผ่าน 1,384 องค์กร
เครือข่ายองค์กรชุมชน
1. จำนวนเครือข่ายชุมชนทั้งหมด 189 เครือข่าย
2. ประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชน
2.1. ศอช.ต. 56 เครือข่าย
2.2. ศอช.อ. 4 เครือข่าย
2.3. ศอช.จ. 1 เครือข่าย
2.4. ศอช.กลุ่มจังหวัด - เครือข่าย
2.5. อื่นๆ 59 เครือข่าย
3. จำนวนคณะกรรมการของเครือข่ายองค์กร 1,903 คน
4. จำนวนสมาชิกของเครือข่ายองค์กร 36,424 คน
5. จำนวนกลุ่มสมาชิกของเครือข่ายองค์กร 3,467 กลุ่ม
6. กิจกรรมของเครือข่ายองค์กร
6.1 การบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล 72 กิจกรรม
6.2 เศรษฐกิจพอเพียง/อาชีพ/รายได้/เงินทุน 155 กิจกรรม
6.3 การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย 98 กิจกรรม
6.4 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 59 กิจกรรม
6.5 การจัดสวัสดิการชุมชน 96 กิจกรรม
6.6 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์วัฒนธรรม 62 กิจกรรม
6.7 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 66 กิจกรรม
6.8 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 74 กิจกรรม
6.9 การสร้างความสมานฉันท์และยุตติความขัดแย้งในชุมชน 55 กิจกรรม
6.10 การบริหารจัดการ/ประสานงาน 90 กิจกรรม
6.11 อื่นๆ 2 กิจกรรม
7. ผ่านมชช.
7.1 ผ่าน 34 เครือข่าย
7.2 ไม่ผ่าน - เครือข่าย