สถานภาพหมู่บ้านชนบทไทย ประจำปี 2554
ส่วนที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน

ปีงบประมาณ :
เลือกหมวด :
ภาคหมู่บ้านทั้งหมด อยู่ในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
อยู่ในเขตพื้นที่
เทศบาล
อยู่ในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กลาง15,032 12,712 84.57 1,721 11.45 599 3.98
ตะวันออกเฉียงเหนือ32,136 26,548 82.61 4,830 15.03 758 2.36
เหนือ15,610 12,479 79.94 2,489 15.94 642 4.11
ใต้8,359 7,304 87.38 828 9.91 227 2.72
รวม71,137 59,043 85.68 9,868 14.32 2,226 3.13