สถานภาพหมู่บ้านชนบทไทย ประจำปี 2554
ส่วนที่ 2 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ปีงบประมาณ :
เลือกหมวด :
ภาคหมู่บ้านทั้งหมด พื้นที่ทำนา
ทั้งหมด
(ไร่)
ไม่เกิน 5 ไร่ 6-10 ไร่ 11-20 ไร่ 21-50 ไร่ มากกว่า 50 ไร่ ครัวเรือนที่ทำนาทั้งหมด ครัวเรือนทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กลาง15,032 9,471,165 47,877 0.51 97,491 1.03 134,117 1.42 112,303 1.19 42,420 0.45 434,217 22.49 1,930,690
ตะวันออกเฉียงเหนือ32,136 40,450,397 502,740 1.24 904,777 2.24 876,198 2.17 405,180 1.00 102,820 0.25 2,791,856 80.03 3,488,388
เหนือ15,610 15,007,942 358,538 2.39 249,938 1.67 201,039 1.34 146,631 0.98 64,115 0.43 1,020,478 51.03 1,999,646
ใต้8,359 1,923,541 107,748 5.60 50,684 2.63 23,420 1.22 9,034 0.47 3,662 0.19 194,768 15.20 1,281,054
รวม71,137 66,853,045 1,016,903 1.52 1,302,890 1.95 1,234,774 1.85 673,148 1.01 213,017 0.32 4,441,319 51.05 8,699,778