สถานภาพหมู่บ้านชนบทไทย ประจำปี 2554
ส่วนที่ 3 สุขภาพและอนามัย

ปีงบประมาณ :
เลือกหมวด :
ภาคหมู่บ้านทั้งหมด ซื้อยาซอง/ยาชุด
กินเอง
สถานบริการ
สาธารณสุขหรือคลินิก
อสม.หรือศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน
หมอแผนโบราณ
แพย์ทางเลือก
อื่นๆ
หมู่บ้าน ร้อยละ หมู่บ้าน ร้อยละ หมู่บ้าน ร้อยละ หมู่บ้าน ร้อยละ หมู่บ้าน ร้อยละ
กลาง15,032 951 6.33 11,065 73.61 2,194 14.60 20 0.13 802 5.34
ตะวันออกเฉียงเหนือ32,136 1,928 6.00 20,550 63.95 7,699 23.96 65 0.20 1,894 5.89
เหนือ15,610 1,195 7.66 11,206 71.79 2,317 14.84 29 0.19 863 5.53
ใต้8,359 474 5.67 5,923 70.86 1,502 17.97 22 0.26 438 5.24
รวม71,137 4,548 6.39 48,744 68.52 13,712 19.28 136 0.19 3,997 5.62