สถานภาพหมู่บ้านชนบทไทย ประจำปี 2554
ส่วนที่ 4 การได้รับการศึกษา

ปีงบประมาณ :
เลือกหมวด :
ภาคหมู่บ้านทั้งหมด กำลังศึกษาก่อน
ประถมศึกษา
กำลังศึกษา
ป.1 - ม.3
จบชั้น ม.3
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
มัธยมศึกษาปีที่ 4
แพย์ทางเลือก
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
อนุปริญญา
หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
หรือสูงกว่า
คน คน คน คน คน คน คน
กลาง15,032 240,321 875,918 160,423 148,739 306,670 141,490 177,275
ตะวันออกเฉียงเหนือ32,136 533,280 2,045,141 352,748 320,267 543,026 185,570 197,730
เหนือ15,610 236,092 870,371 151,549 134,693 254,229 99,009 121,305
ใต้8,359 197,380 706,837 117,164 106,387 231,885 104,484 129,957
รวม71,137 1,207,073 4,498,267 781,884 710,086 1,335,810 530,553 626,267