สถานภาพหมู่บ้านชนบทไทย ประจำปี 2554
ส่วนที่ 5 การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน

ปีงบประมาณ :
เลือกหมวด :
ภาคหมู่บ้านทั้งหมด ครัวเรือน
ทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีคนที่มี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
จำนวนครั้งในการจัดเวทีประชาคม
1-6 ครั้ง มากกว่า 6 ครั้ง
ครัวเรือน ร้อยละ หมู่บ้าน ร้อยละ หมู่บ้าน ร้อยละ
กลาง15,032 1,930,690 1,841,265 95.37 1,454 9.67 13,415 89.24
ตะวันออกเฉียงเหนือ32,136 3,488,388 3,340,366 95.76 3,757 11.69 27,919 86.88
เหนือ15,610 1,999,646 1,913,404 95.69 1,449 9.28 13,916 89.15
ใต้8,359 1,281,054 1,174,577 91.69 1,087 13.00 7,132 85.32
รวม71,137 8,699,778 8,269,612 95.06 7,747 10.89 62,382 87.69