สถานภาพหมู่บ้านชนบทไทย ประจำปี 2554
ส่วนที่ 6 สภาพแรงงาน

ปีงบประมาณ :
เลือกหมวด :
ภาคหมู่บ้านทั้งหมด ประชาชน
ทั้งหมด
คนอายุ 15-60 ปี
มีการประกอบอาชีพ
มีรายได้
คนอายุ 15-60 ปี
ไม่มีการประกอบอาชีพ
ไม่มีรายได้
จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
หรือเทียบเท่าไม่ได้ทำงาน
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ
กลาง15,032 6,766,073 4,037,528 59.67 79,619 1.18 24,638 0.36
ตะวันออกเฉียงเหนือ32,136 13,312,350 7,922,389 59.51 191,224 1.44 97,049 0.73
เหนือ15,610 6,666,680 3,883,743 58.26 124,077 1.86 46,854 0.70
ใต้8,359 4,594,187 2,580,427 56.17 85,015 1.85 34,915 0.76
รวม71,137 31,339,290 18,424,087 58.79 479,935 1.53 203,456 0.65