สถานภาพหมู่บ้านชนบทไทย ประจำปี 2554
ส่วนที่ 7 ยาเสพติด

ปีงบประมาณ :
เลือกหมวด :
ภาคหมู่บ้านทั้งหมด หมู่บ้านที่มีการใช้ยาเสพติด ผู้ใช้ยาเสพติด สถานการณ์การใช้ยาเสพติด (หมู่บ้าน)
ลดลง คงที่ ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ จำนวน เฉลี่ย/หมู่บ้าน จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กลาง15,032 1,589 10.57 20,740 1.38 713 4.74 376 2.50 500 3.33
ตะวันออกเฉียงเหนือ32,136 1,392 4.33 26,103 0.81 528 1.64 329 1.02 535 1.66
เหนือ15,610 1,113 7.13 21,617 1.38 559 3.58 231 1.48 323 2.07
ใต้8,359 1,971 23.58 42,686 5.11 809 9.68 601 7.19 561 6.71
รวม71,137 6,065 8.53 111,146 1.56 2,609 3.67 1,537 2.16 1,919 2.70