สถานภาพหมู่บ้านชนบทไทย ประจำปี 2554
ส่วนที่ 8 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ :
เลือกหมวด :
ภาคหมู่บ้านทั้งหมด ดินตื้้น หน้าดินถูกชะล้าง ดินจืด ดินมีกรวดทราย ดินดาน ดินเค็ม ดินเปรี้ยว
หมู่บ้าน ร้อยละ หมู่บ้าน ร้อยละ หมู่บ้าน ร้อยละ หมู่บ้าน ร้อยละ หมู่บ้าน ร้อยละ หมู่บ้าน ร้อยละ หมู่บ้าน ร้อยละ
กลาง15,032 1,251 8.32 1,751 11.65 2,614 17.39 1,305 8.68 1,391 9.25 1,322 8.79 1,911 12.71
ตะวันออกเฉียงเหนือ32,136 6,670 20.76 8,099 25.20 13,829 43.03 5,616 17.48 6,051 18.83 6,843 21.29 6,127 19.07
เหนือ15,610 2,628 16.84 3,973 25.45 4,936 31.62 2,693 17.25 2,656 17.01 2,020 12.94 2,240 14.35
ใต้8,359 614 7.35 963 11.52 1,165 13.94 688 8.23 649 7.76 771 9.22 987 11.81
รวม71,137 11,163 15.69 14,786 20.79 22,544 31.69 10,302 14.48 10,747 15.11 10,956 15.40 11,265 15.84