รายงานแสดงจำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุและไม่บรรลุเป้าหมาย ประจำปี 0
ภาค :
พื้นที่ :
 
 
 
'/>
*การเลือกข้อมูลระดับพื้นที่ กรุณาเลือกภาคก่อน*
ปีงบประมาณ :
ตัวชี้วัดความจำเป็นพื้นฐาน ผลการสำรวจระดับครอบครัว (จปฐ.)
จำนวนสำรวจ
ทั้งหมด
ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ เทียบเป้าหมาย
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ ร้อยละ ผล

ตัวชี้วัด จปฐ ที่บรรลุเป้าหมาย 0 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัด จปฐ ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 0 ตัวชี้วัด ดังนี้