รายงานแสดงรายละเอียดตามตัวชี้วัดความจำเป็นพื้นฐาน ประจำปี 2554
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยของที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ภาค :
พื้นที่ :
 
 
 
'/>
*การเลือกข้อมูลระดับพื้นที่ กรุณาเลือกภาคก่อน*
ปีงบประมาณ :
ตัวชี้วัดความจำเป็นพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย
ปี 2554
(ร้อยละ)
ต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ) จำนวนที่ต้อง
แก้ไขทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ