สารสนเทศข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ประจำปี
รายงานรายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน
ปีงบประมาณ :
ภาค จำนวนครัวเรือน จำนวนคน แหล่งรายจ่ายครัวเรือน (บาท/ปี) รายจ่ายครัวเรือน
รวมเฉลี่ย
(บาท/ปี)
ต้นทุนการผลิต อุปโภคบริโภ
คที่จำเป็น
อุปโภคบริโภค
ที่ไม่จำเป็น
ชำระหนี้สิน
รวม