สารสนเทศข้อมูลความจำเป็นพื้น ประจำปี
รายงานรายได้เฉลี่ยครัวเรือน
ปีงบประมาณ :
ภาค จำนวนครัวเรือน จำนวนคน แหล่งรายได้ครัวเรือน (บาท/ปี) รายได้ครัวเรือน
รวมเฉลี่ย
(บาท/ปี)
รายได้บุคคล
รวมเฉลี่ย
(บาท/ปี)
อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้อื่น ปลูก เลี้ยง หาเอง
รวม