สารสนเทศข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ประจำปี 2555
รายงานจำนวนประชากร
ปีงบประมาณ :
ภาค จำนวนครัวเรือน เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน)
กลาง 1909894 3158529 3372421 6530950
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3362925 6384975 6540943 12925918
เหนือ 1938682 3187802 3287201 6475003
ใต้ 1239028 2193607 2237586 4431193
รวม 8450529 14924913 15438151 30363064