แบบสรุปรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ประจำปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ :
งวด :ต.ค. - มี.ค.
เม.ย. - ก.ย.
ที่ อำเภอ จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน
เป้าหมาย
จำนวนครัวเรือน
ที่ได้ยืมเงิน
จำนวนเงิน
ที่คงค้างอยู่
จำนวนครัวเรือน
ที่ได้ยืมเงิน
จำนวนเงิน
ที่คงค้างอยู่
(บาท)
จำนวนเงิน
ในบัญชีธนาคาร
(บาท)
จำนวนเงิน
ในมือหรืออื่นๆ
(บาท)
รวมเงินที่มี
ทั้งหมด
(บาท)
จำนวนเงินที่
ได้รับคืนในรอบปีนี้
(บาท)
ครัวเรือน บาท ครัวเรือน บาท
1 กระนวน 41 5,648 2,468 11,280,680 2,440 140,000 10,938,680.00 89,500.00 703,955.00 - 11,984,135.00 11,141,680.00
2 เขาสวนกวาง 31 1,471 1,530 8,821,542 964 - 8,278,520.00 250,035.30 389,526.75 - 8,812,409.44 8,255,000.00
3 โคกโพธิ์ไชย 24 2,581 1,639 5,227,700 927 - 6,096,200.26 - 683,587.48 0.17 6,779,825.27 4,671,800.00
4 ชนบท 37 2,490 2,004 8,708,000 2,004 - 8,350,496.00 - 366,331.00 567,899.00 10,449,478.00 8,960,000.00
5 ชุมแพ 32 3,549 1,556 5,511,827 1,564 150,000 5,123,887.00 - 3,965,095.12 23,144.00 9,112,997.34 5,335,920.00
6 ซำสูง 26 1,774 1,729 6,778,727 1,547 698,017 6,830,227.00 - 525,089.89 33,040.00 7,331,346.89 6,165,810.00
7 น้ำพอง 55 4,493 4,120 18,215,060 4,171 280,000 15,615,360.00 - 63,083.28 2,200.00 15,680,573.52 18,333,500.00
8 โนนศิลา 29 - 224 1,137,700 - - 7,745,500.00 - 151,423.59 - 8,162,528.53 841,700.00
9 บ้านไผ่ 32 3,441 1,400 5,870,075 901 280,000 7,940,675.00 - 881,867.98 9,526.00 11,595,877.62 2,240,000.00
10 บ้านฝาง 41 5,183 281,693 8,431,472 1,829 83,000 8,739,971.00 91,500.00 2,533,671.43 44,330.00 11,409,472.43 9,030,400.00
11 บ้านแฮด 25 2,809 - - - - 6,576,166.00 - 464,763.00 - 7,038,330.00 -
12 เปือยน้อย 17 918 734 4,559,680 668 279,880 3,335,880.00 720,000.00 478,706.00 20,820.00 4,796,606.00 4,188,620.00
13 พระยืน 24 2,132 271 824,300 96 - 6,515,400.00 - 225,796.10 - 6,721,769.10 263,300.00
14 พล 51 4,932 285,494 14,000,000 6,110 62,000 14,280,000.00 - 149,407.56 - 14,280,000.00 13,658,000.00
15 ภูผาม่าน 24 2,233 1,309 6,423,438 1,309 - 6,422,936.00 - 430,447.87 10,088.00 6,867,684.98 9,006,438.00
16 ภูเวียง 40 4,472 2,441 10,668,500 67 67,000 11,209,500.00 35,000.00 39,138.27 - 11,267,541.27 280,000.00
17 มัญจาคีรี 38 3,471 - - - - 10,002,015.00 - 741,372.21 - 10,640,000.00 -
18 เมืองขอนแก่น 27 1,582 283,453 6,042,100 69,170 29,700 5,008,500.00 1,855.00 1,319,038.00 - 7,362,269.23 2,787,000.00
19 เวียงเก่า 13 1,328 283,590 3,368,000 582 - 3,213,258.00 3,000.00 450,031.69 - 3,665,824.56 2,331,300.00
20 แวงน้อย 27 2,706 2,358 9,139,311 2,403 - 5,601,281.00 280,000.00 74,866.43 - 7,673,764.41 7,495,145.73
21 แวงใหญ่ 30 2,534 281,812 10,640,000 1,874 160,000 7,896,000.00 - 16,103.00 - 8,417,103.00 8,240,000.00
22 สีชมพู 49 4,935 3,623 10,663,000 3,623 - 13,758,500.00 840,000.00 74,902.76 - 13,859,038.13 10,663,000.00
23 หนองนาคำ 24 1,351 1,345 6,720,000 1,345 280,000 9,296,500.00 - 44,148.83 - 6,504,920.06 6,440,000.00
24 หนองเรือ 53 5,361 3,621 18,918,500 1,952 191,184 13,624,100.00 276,500.00 896,691.46 70,331.00 14,898,883.17 3,962,200.00
25 หนองสองห้อง 64 8,310 3,466 42,869,504 4,286 54,800 13,671,721.00 1,477,807.00 1,746,444.39 - 18,206,135.83 16,530,604.00
26 อุบลรัตน์ 32 50 2,078 8,503,100 - - 8,494,900.00 - 660,300.38 - 9,191,862.38 -