แบบสรุปรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ประจำปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ :
งวด :ต.ค. - มี.ค.
เม.ย. - ก.ย.
ที่ อำเภอ จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน
เป้าหมาย
จำนวนครัวเรือน
ที่ได้ยืมเงิน
จำนวนเงิน
ที่คงค้างอยู่
จำนวนครัวเรือน
ที่ได้ยืมเงิน
จำนวนเงิน
ที่คงค้างอยู่
(บาท)
จำนวนเงิน
ในบัญชีธนาคาร
(บาท)
จำนวนเงิน
ในมือหรืออื่นๆ
(บาท)
รวมเงินที่มี
ทั้งหมด
(บาท)
จำนวนเงินที่
ได้รับคืนในรอบปีนี้
(บาท)
ครัวเรือน บาท ครัวเรือน บาท