แบบสรุปรายงานยอดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ:
จังหวัด: