สรุปรายได้การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ปีงบประมาณ 2558
ณ. วันที่  18 พฤศจิกายน 2560
ดำเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด
ปีงบประมาณ :

ที่ เดือน ในประเทศ ต่างประเทศ รวม หมายเหตุ
1 ตุลาคม 2557 7,473,399,880.00 811,867,724.00 8,285,267,604.00  
2 พฤศจิกายน 2557 8,025,964,529.00 886,214,355.00 8,912,178,884.00  
3 ธันวาคม 2557 9,340,472,400.00 978,275,273.00 10,318,747,673.00  
4 มกราคม 2558 9,270,926,923.00 812,970,053.00 10,083,896,976.00  
5 กุมภาพันธ์ 2558 8,699,433,754.00 866,602,362.00 9,566,036,116.00  
6 มีนาคม 2558 8,580,178,357.00 853,336,302.00 9,433,514,659.00  
7 เมษายน 2558 8,742,535,824.00 829,380,872.00 9,571,916,696.00  
8 พฤษภาคม 2558 8,398,466,148.00 784,465,895.00 9,182,932,043.00  
9 มิถุนายน 2558 8,902,464,180.00 826,031,199.00 9,728,495,379.00  
10 กรกฎาคม 2558 9,228,682,421.00 840,404,485.00 10,069,086,906.00  
11 สิงหาคม 2558 7,831,538,717.00 769,181,814.00 8,600,720,531.00  
12 กันยายน 2558 5,397,739,437.00 488,596,800.00 5,886,336,237.00  
  รวมทั้งสิ้น 99,891,802,570.00 9,747,327,134.00 109,639,129,704.00  
***ยอดรวมทั้งในและต่างประเทศ รายเดือนรวมทุกจังหวัด