แบบรายงานข้อมูลผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP แยกตามผลิตภัณฑ์ (รด.3)
ปีงบประมาณ 2558
ภาพรวมทั้งประเทศ
ประจำเดือน มกราคม
ปีงบประมาณ :
เดือน:
ภาค:
จังหวัด:
อำเภอ:
 

ที่ ประเภทผลิตภัณฑ์ ในประเทศ รวมในประเทศ ต่างประเทศ รวมต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น
กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว
SMEs กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว
SMEs
1 อาหาร 2,351,113,614.00 1,366,711,223.00 556,819,924.00 4,274,644,761.00 160,561,290.00 49,405,516.00 187,215,015.00 397,181,821.00 4,671,826,582.00
2 เครื่องดื่ม 381,170,584.00 129,542,886.00 151,975,159.00 662,688,629.00 6,549,642.00 7,416,000.00 43,017,043.00 56,982,685.00 719,671,314.00
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 893,955,107.00 774,403,141.00 42,754,470.00 1,711,112,718.00 47,751,063.00 42,820,313.00 9,643,290.00 100,214,666.00 1,811,327,384.00
4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 1,049,804,025.00 845,752,474.00 103,466,832.00 1,999,023,331.00 82,162,588.00 64,293,578.00 46,028,060.00 192,484,226.00 2,191,507,557.00
5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 244,915,521.00 212,331,773.00 166,210,190.00 623,457,484.00 18,893,058.00 22,826,207.00 24,387,390.00 66,106,655.00 689,564,139.00
รวม 4,920,958,851.00 3,328,741,497.00 1,021,226,575.00 9,270,926,923.00 315,917,641.00 186,761,614.00 310,290,798.00 812,970,053.00 10,083,896,976.00