แบบรายงานข้อมูลผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP แยกตามผลิตภัณฑ์ (รด.3)
ปีงบประมาณ 2558
ภาพรวมทั้งประเทศ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ปีงบประมาณ :
เดือน:
ภาค:
จังหวัด:
อำเภอ:
 

ที่ ประเภทผลิตภัณฑ์ ในประเทศ รวมในประเทศ ต่างประเทศ รวมต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น
กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว
SMEs กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว
SMEs
1 อาหาร 2,167,119,257.00 1,288,728,970.00 560,420,210.00 4,016,268,437.00 182,413,268.00 49,229,511.00 207,830,160.00 439,472,939.00 4,455,741,376.00
2 เครื่องดื่ม 355,476,510.00 133,336,228.00 146,532,610.00 635,345,348.00 7,526,260.00 7,281,000.00 41,162,343.00 55,969,603.00 691,314,951.00
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 837,328,780.00 730,186,812.00 38,358,972.00 1,605,874,564.00 64,798,926.00 38,153,487.00 8,383,360.00 111,335,773.00 1,717,210,337.00
4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 959,652,207.00 772,914,184.00 111,316,802.00 1,843,916,993.00 72,755,308.00 55,347,793.00 63,608,060.00 191,711,161.00 2,035,628,154.00
5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 238,354,868.00 201,745,883.00 157,927,661.00 598,028,412.00 14,230,247.00 23,681,610.00 30,201,029.00 68,112,886.00 666,141,298.00
รวม 4,557,931,622.00 3,126,912,077.00 1,014,556,255.00 8,699,433,754.00 341,724,009.00 173,693,401.00 351,184,952.00 866,602,362.00 9,566,036,116.00