แบบรายงานข้อมูลผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP แยกตามผลิตภัณฑ์ (รด.3)
ปีงบประมาณ 2558
ภาพรวมทั้งประเทศ
ประจำเดือน มีนาคม
ปีงบประมาณ :
เดือน:
ภาค:
จังหวัด:
อำเภอ:
 

ที่ ประเภทผลิตภัณฑ์ ในประเทศ รวมในประเทศ ต่างประเทศ รวมต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น
กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว
SMEs กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว
SMEs
1 อาหาร 2,120,445,396.00 1,205,881,958.00 529,368,566.00 3,855,695,920.00 188,241,738.00 56,537,933.00 191,686,121.00 436,465,792.00 4,292,161,712.00
2 เครื่องดื่ม 379,419,680.00 125,526,591.00 169,049,760.00 673,996,031.00 10,572,430.00 7,135,900.00 46,547,543.00 64,255,873.00 738,251,904.00
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 832,305,851.00 735,850,560.00 46,638,296.00 1,614,794,707.00 45,751,608.00 37,376,457.00 9,059,722.00 92,187,787.00 1,706,982,494.00
4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 919,996,832.00 788,481,487.00 104,746,064.00 1,813,224,383.00 74,690,657.00 52,184,601.00 65,772,066.00 192,647,324.00 2,005,871,707.00
5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 247,970,712.00 211,504,540.00 162,992,064.00 622,467,316.00 13,344,252.00 23,998,248.00 30,437,026.00 67,779,526.00 690,246,842.00
รวม 4,500,138,471.00 3,067,245,136.00 1,012,794,750.00 8,580,178,357.00 332,600,685.00 177,233,139.00 343,502,478.00 853,336,302.00 9,433,514,659.00