แบบรายงานข้อมูลผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP แยกตามผลิตภัณฑ์ (รด.3)
ปีงบประมาณ 2558
ภาพรวมทั้งประเทศ
ประจำเดือน พฤศจิกายน
ปีงบประมาณ :
เดือน:
ภาค:
จังหวัด:
อำเภอ:
 

ที่ ประเภทผลิตภัณฑ์ ในประเทศ รวมในประเทศ ต่างประเทศ รวมต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น
กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว
SMEs กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว
SMEs
1 อาหาร 1,891,064,693.00 1,232,450,566.00 588,127,345.00 3,711,642,604.00 167,085,792.00 109,541,103.00 211,092,619.00 487,719,514.00 4,199,362,118.00
2 เครื่องดื่ม 349,284,896.00 100,113,286.00 119,860,386.00 569,258,568.00 6,148,651.00 5,653,071.00 44,325,743.00 56,127,465.00 625,386,033.00
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 764,653,326.00 670,081,499.00 33,749,650.00 1,468,484,475.00 45,652,928.00 51,454,780.00 8,365,700.00 105,473,408.00 1,573,957,883.00
4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 880,032,127.00 736,761,731.00 103,145,112.00 1,719,938,970.00 63,828,837.00 65,831,887.00 55,277,466.00 184,938,190.00 1,904,877,160.00
5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 223,900,404.00 175,981,095.00 156,758,413.00 556,639,912.00 11,553,341.00 12,001,850.00 28,400,587.00 51,955,778.00 608,595,690.00
รวม 4,108,935,446.00 2,915,388,177.00 1,001,640,906.00 8,025,964,529.00 294,269,549.00 244,482,691.00 347,462,115.00 886,214,355.00 8,912,178,884.00