รายงานข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) จำแนกตามระดับการพัฒนา ประจำปี 2554
ภาค :
พื้นที่ :
 
 
 
*การเลือกข้อมูลระดับพื้นที่ กรุณาเลือกภาคก่อน*
ปีงบประมาณ :
ตัวชี้วัด จำนวนหมู่บ้านที่มีปัญหา
(1) มาก (2) ปานกลาง (3) น้่อย/ไม่มี
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(1) ถนน 2,741 31,580 35,613
(2) น้ำกิน 43 1,126 69,968
(3) น้ำใช้ 60 1,144 69,933
(4) น้ำเพื่อการเกษตร 6,758 34,267 25,833
(5) ไฟฟ้า 1,079 1,261 68,797
(6) การมีที่ดินทำกิน 5,348 12,131 53,658
(7) การติดต่อสื่อสาร 4,315 55,521 11,301
2. ด้านการประกอบอาชีพและมีงานทำ
(8) การมีงานทำ 5,283 7,500 58,354
(9) การทำงานในสถานประกอบการ 2,549 2,258 4,902
(10) ผลผลิตจากการทำนา 3,408 7,261 29,697
(11) ผลผลิตจากการทำไร่ 6,863 1,188 12,555
(12) ผลผลิตจากการทำเกษตรอื่นๆ 8,724 5,539 9,892
(13) การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 1,754 252 184
(14) การได้รับประโยชน์จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว 1,792 2,124 4,044
3. ด้านสุขภาพและอนามัย
(15) ความปลอดภัยในการทำงาน 773 3,323 67,041
(16) การป้องกันโรคติดต่อ 724 3,296 67,117
(17) การกีฬา 34,589 28,123 8,425
(18) การปลอดยาเสพติด 380 12,137 57,809
4. ด้านความรู้และการศึกษา
(19) ระดับการศึกษาของประชาชน 837 6,667 63,624
(20) อัตราการเรียนต่อของประชาชน 3,916 203 54,863
(21) การได้รับการศึกษา 12,799 5,255 53,083
5. การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน
(22) การเรียนรู้โดยชุมชน 33,867 6,888 30,382
(23) การได้รับการคุ้มครองทางสังคม 3,161 754 67,222
(24) การมีส่วนร่วมของชุมชน 2,010 3,209 65,918
(25) การรวมกลุ่มของประชาชน 1,909 6,719 62,509
(26) การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของชุมชน 28,108 5,996 37,033
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(27) คุณภาพของดิน 20,587 12,883 37,018
(28) คุณภาพน้ำ 21,940 18,989 30,208
(29) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 5,558 7,246 6,335
(30) การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น 3,948 36,692 2,640
(31) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม 9,267 7,314 54,556