License File Note
The Logi Info Studio And Server For Developers license file lgx120201.lic for this computer expired on 2018-03-11. Running under a grace period until 2018-03-18.
Click here to visit Logi DevNet and learn more.
ผลการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
กรุณาเลือกข้อมูล03/16/2018 05:28:26

First page  Previous page   of 206  Next page  Last page
ลำดับชื่อกลุ่มเป้าหมายผู้นำชุมชน (ตำแหน่ง)ผู้นำสัมมาชีพชุมชน(ความขำนาญ)กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายชุมชนประธาน/ผู้ประสานงานเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอผ่านการประเมินไม่ผ่านการประเมินผ่านการรับรองไม่ผ่านการรับรอง
1ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลกรุงชิงเครือข่าย ศอช.ต.กรุงชิงนบพิตำผ่านรับรอง
2ผู้นำสัมมาชีพชุมชนตำบลคลองไก่เถื่อนผู้นำอช./อช.คลองไก่เถื่อนคลองหาดผ่านรับรอง
3กลุ่มผู้นำสัมมาชีพชุมชนตำบลคลองหาดคลองหาดคลองหาดผ่านรับรอง
4กลุ่มผู้นำสัมมาชีพชุมชนไม่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯซับมะกรูดคลองหาดผ่านรับรอง
5บ้านบางต้นโพธิ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบต้นโพธิ์เมืองสิงห์บุรีผ่านรับรอง
6วิสาหกิจชุมชนขนมหวานบ้านทองเอนอื่นๆทองเอนอินทร์บุรีไม่ผ่านไม่รับรอง
7ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลทองเอนเครือข่าย ศอช.ต.ทองเอนอินทร์บุรีผ่านรับรอง
8กลุ่มผู้นำสัมมาชีพชุมชนตำบลไทยอุดมผู้นำอช./อช.ไม่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯไทยอุดมคลองหาดผ่านรับรอง
9กลุ่มผู้นำสัมมาชีพชุมชนตำบลไทรเดี่ยวไม่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯไทรเดี่ยวคลองหาดผ่านรับรอง
10กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านต้นขนุนกลุ่มออมทรัพย์น้ำไผ่น้ำปาดผ่านรับรอง
11น.ส.ทองแดง เศษนาเวชผู้นำอช./อช.น้ำไผ่น้ำปาดผ่านรับรอง
12ศูนย์ประสานงานองคากรชุมชนตำบลน้ำไผ่เครือข่าย ศอช.ต.น้ำไผ่น้ำปาดผ่านรับรอง
13ศอช.ต.บัวตูมเครือข่าย ศอช.ต.บัวตูมโซ่พิสัยไม่ผ่านไม่รับรอง
14กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านพงสะตือกลุ่มออมทรัพย์บ้านแก่งตรอนผ่านรับรอง
15นางกนกพร ลพยุยงผู้นำอช./อช.บ้านแก่งตรอนผ่านรับรอง
16นางสาวสีรีรัตน์ เชื้อชุ่มเกษตร:: อื่น ๆบ้านแก่งตรอนผ่านรับรอง
17ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลบ้านแก่งเครือข่าย ศอช.ต.บ้านแก่งตรอนไม่ผ่านไม่รับรอง
18กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านใหม่พัฒนากลุ่มออมทรัพย์บ้านเสี้ยวฟากท่าไม่ผ่านไม่รับรอง
19นายภาณุสรณ์ ราศีผู้นำอช./อช.บ้านเสี้ยวฟากท่าไม่ผ่านไม่รับรอง
20ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลบ้านเสี้ยวเครือข่าย ศอช.ต.บ้านเสี้ยวฟากท่าผ่านรับรอง
21นางดวงรุ่ง สถิตอัตนาคบึงนครหัวหินผ่านรับรอง
22นายเสถียร เขียวสดบึงนครหัวหินผ่านรับรอง
23ผู้นำสัมมาชีพชุมชนตำบลไทรทองเบญจขรคลองหาดไม่ผ่านไม่รับรอง
24ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลพญาแมนเครือข่าย ศอช.ต.พญาแมนพิชัยผ่านรับรอง
25นางสำราญ สุวรรณภูเตเกษตร:: อื่น ๆโพกรวมเมืองสิงห์บุรีผ่านรับรอง
26กลุ่มไข่เค็มกระทิสมุนไพรซุปเปอร์จิ๋วกลุ่มอาชีพม่วงเจ็ดต้นบ้านโคกผ่านรับรอง
27บ้านห้วยยศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบม่วงเจ็ดต้นบ้านโคกผ่านรับรอง
28ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลม่วงเจ็ดต้นเครือข่าย ศอช.ต.ม่วงเจ็ดต้นบ้านโคกผ่านรับรอง
29ศอช.ต.ศาลารีไทยเครือข่าย ศอช.ต.ศาลารีไทยเสาไห้ผ่านรับรอง
30ศอช.ต.สมสนุกเครือข่าย ศอช.ต.สมสนุกปากคาดไม่ผ่านไม่รับรอง
615414815383442346517