สรุปผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  จาก 76 จังหวัด  ปีงบประมาณ 2561
แยกตามประเภทสินค้า  เดือน 2561

ปีงบประมาณ :
เดือน :
จังหวัด:
อำเภอ:
 
ที่ รายการ จำหน่ายในประเทศ จำหน่ายต่างประเทศ ออนไลน์ รวมรายได้
ผู้ผลิต
(บาท)
รวมรายได้
ชุมชน
(บาท)
รวมรายได้
SMEs
(บาท)
รวมรายได้
ทั้งสิ้น
(บาท)
กลุ่มผู้ผลิต
(บาท)
ชุมชน
(บาท)
SMEs
(บาท)
รวม
(บาท)
กลุ่มผู้ผลิต
(บาท)
ชุมชน
(บาท)
SMEs
(บาท)
รวม
(บาท)
กลุ่มผู้ผลิต
(บาท)
ชุมชน
(บาท)
SMEs
(บาท)
รวม
(บาท)
1 อาหาร - - - - - - - - - - - -
2 เครื่องดื่ม - - - - - - - - - - - -
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย - - - - - - - - - - - -
4 ของใช้ของตกแต่งฯ - - - - - - - - - - - -
5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร - - - - - - - - - - - -
  รวม - - - - - - - - - - - - - - - -