สรุปผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  จาก 76 จังหวัด  ปีงบประมาณ 2561
แยกตามประเภทสินค้า  เดือน 2561

ปีงบประมาณ :
เดือน :
จังหวัด:
อำเภอ:
 
ที่ รายการ จำนวนกลุ่ม ประเภทกลุ่ม ยอดจำหน่าย ในประเทศ ยอดจำหน่าย ต่างประเทศ รวม(บาท)
กลุ่มผู้ผลิต ชุมชน SMEs ออฟไลน์
(บาท)
ออนไลน์
(บาท)
ออฟไลน์
(บาท)
ออนไลน์
(บาท)
1 อาหาร - - - - - - - - -
2 เครื่องดื่ม - - - - - - - - -
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย - - - - - - - - -
4 ของใช้ของตกแต่งฯ - - - - - - - - -
5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร - - - - - - - - -
  รวม - - - - - - - - -