แบบรายงานข้อมูลผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP แยกตามผลิตภัณฑ์ (รด.3)
ปีงบประมาณ 2561
ภาพรวมทั้งประเทศ
ประจำเดือน มกราคม

ปีงบประมาณ :
เดือน:
ภาค:
จังหวัด:
อำเภอ:
 

ที่ ประเภทผลิตภัณฑ์ ในประเทศ รวมในประเทศ ต่างประเทศ รวมต่างประเทศ ออนไลน์ รวมออนไลน์ รวมทั้งสิ้น
กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว
SMEs กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว
SMEs กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว
SMEs
1 อาหาร 3,674,235,368.37 2,880,005,528.00 1,206,536,778.00 7,760,777,674.37 328,132,922.00 107,082,430.00 274,136,598.00 709,351,950.00 - - - - 8,470,129,624.37
2 เครื่องดื่ม 664,951,124.00 316,594,341.00 291,946,681.00 1,273,492,146.00 12,408,231.00 25,707,862.00 83,461,859.00 121,577,952.00 - - - - 1,395,070,098.00
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 1,467,823,290.40 1,435,832,942.00 80,537,828.00 2,984,194,060.40 41,586,525.00 60,869,021.00 18,502,400.00 120,957,946.00 - - - - 3,105,152,006.40
4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 1,793,642,471.63 1,451,043,856.00 321,247,962.00 3,565,934,289.63 75,702,217.00 74,573,771.00 101,514,367.00 251,790,355.00 - - - - 3,817,724,644.63
5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 424,944,375.60 478,283,815.00 171,913,874.00 1,075,142,064.60 25,633,007.00 44,374,545.00 71,084,512.00 141,092,064.00 - - - - 1,216,234,128.60
รวม 8,025,596,630.00 6,561,760,482.00 2,072,183,123.00 16,659,540,235.00 483,462,902.00 312,607,629.00 548,699,736.00 1,344,770,267.00 - - - - 18,004,310,502.00