แบบรายงานข้อมูลผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP แยกตามผลิตภัณฑ์ (รด.3)
ปีงบประมาณ 2561
ภาพรวมทั้งประเทศ
ประจำเดือน ธันวาคม

ปีงบประมาณ :
เดือน:
ภาค:
จังหวัด:
อำเภอ:
 

ที่ ประเภทผลิตภัณฑ์ ในประเทศ(ออฟไลน์) ในประเทศ(ออนไลน์) รวมในประเทศ ต่างประเทศ(ออฟไลน์) ต่างประเทศ(ออนไลน์) รวมต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น
กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว
SMEsa กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว
SMEs กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว
SMEs กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว
SMEs
1 อาหาร 3,654,539,345.80 2,910,690,891.60 1,195,335,333.00 - - - 7,760,565,570.40 303,137,100.00 128,775,986.00 262,993,273.00 - - - 694,906,359.00 8,455,471,929.40
2 เครื่องดื่ม 670,696,233.00 318,082,478.00 312,547,446.00 - - - 1,301,326,157.00 11,984,515.00 28,346,003.00 81,114,499.00 - - - 121,445,017.00 1,422,771,174.00
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 1,384,026,249.20 1,513,302,873.00 84,520,985.00 - - - 2,981,850,107.20 40,847,005.00 53,580,698.00 17,892,400.00 - - - 112,320,103.00 3,094,170,210.20
4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 1,696,752,411.40 1,391,031,564.00 319,421,357.00 - - - 3,407,205,332.40 70,614,578.00 71,741,172.00 81,143,932.00 - - - 223,499,682.00 3,630,705,014.40
5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 406,327,153.00 451,828,458.00 149,576,124.00 - - - 1,007,731,735.00 25,603,266.00 44,587,745.00 56,232,400.00 - - - 126,423,411.00 1,134,155,146.00
รวม 7,812,341,392.40 6,584,936,264.60 2,061,401,245.00 - - - 16,458,678,902.00 452,186,464.00 327,031,604.00 499,376,504.00 - - - 1,278,594,572.00 17,737,273,474.00