แบบรายงานข้อมูลผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP แยกตามผลิตภัณฑ์ (รด.3)
ปีงบประมาณ 2561
ภาพรวมทั้งประเทศ
ประจำเดือน มิถุนายน

ปีงบประมาณ :
เดือน:
ภาค:
จังหวัด:
อำเภอ:
 

ที่ ประเภทผลิตภัณฑ์ ในประเทศ(ออฟไลน์) ในประเทศ(ออนไลน์) รวมในประเทศ ต่างประเทศ(ออฟไลน์) ต่างประเทศ(ออนไลน์) รวมต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น
กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว
SMEsa กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว
SMEs กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว
SMEs กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว
SMEs
1 อาหาร 3,156,624,206.20 2,544,842,755.60 1,017,275,037.00 - - - 6,718,741,998.80 249,575,137.00 65,170,921.00 239,982,505.00 - - - 554,728,563.00 7,273,470,561.80
2 เครื่องดื่ม 602,229,825.00 280,878,396.00 231,670,237.00 - - - 1,114,778,458.00 9,909,743.00 16,530,602.00 76,468,566.00 - - - 102,908,911.00 1,217,687,369.00
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 1,365,102,696.60 1,497,682,032.00 57,087,954.00 - - - 2,919,872,682.60 43,139,623.00 54,264,361.00 19,099,842.00 - - - 116,503,826.00 3,036,376,508.60
4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 1,745,556,744.00 1,313,648,261.00 269,829,736.00 - - - 3,329,034,741.00 72,679,333.00 70,412,981.00 79,406,072.00 - - - 222,498,386.00 3,551,533,127.00
5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 404,058,321.00 406,803,143.60 189,826,991.00 - - - 1,000,688,455.60 20,345,768.00 31,734,418.00 47,516,091.00 - - - 99,596,277.00 1,100,284,732.60
รวม 7,273,571,792.80 6,043,854,588.20 1,765,689,955.00 - - - 15,083,116,336.00 395,649,604.00 238,113,283.00 462,473,076.00 - - - 1,096,235,963.00 16,179,352,299.00