รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รายอำเภอ (รด.4)
ปีงบประมาณ 2561
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560- กันยายน 2561 (12 เดือน)

ปีงบประมาณ :
จังหวัด:
 

ที่ ชื่ออำเภอ ปีงบประมาณ 2561
ตุลาคม
2560
(บาท)
พฤศจิกายน
2560
(บาท)
ธันวาคม
2560
(บาท)
มกราคม
2561
(บาท)
กุมภาพันธ์
2561
(บาท)
มีนาคม
2561
(บาท)
เมษายน
2561
(บาท)
พฤษภาคม
2561
(บาท)
มิถุนายน
2561
(บาท)
กรกฎาคม
2561
(บาท)
สิงหาคม
2561
(บาท)
กันยายน
2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
ไม่พบข้อมูล