รายงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว

 1. แบบสรุปรายงานข้อมูลผู้นำชุมชนและกิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาชุมชน (สรง.01)
 2. แบบสรุปรายงานข้อมูลองค์กรชุมชนและกิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาชุมชน (สรง.02)
 3. แบบสรุปรายงานข้อมูลองค์กรชุมชนและกิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาชุมชน (สรง.03)
 4. แบบสรุปรายงานข้อมูลผู้นำชุมชนและกิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาชุมชน (สรง.04)
 5. แบบสรุปรายงานข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) (สรง.05)
 6. ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย (ศพพ.1)
 7. การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย (ศพพ.2)
 8. รายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กระทรวงมหาดไทย (ศพพ.3)
 9. รายงานแสดงจำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุและไม่บรรลุเป้าหมาย (จปฐ.01)
 10. รายงานแสดงรายละเอียดตามตัวชี้วัดแยกตามหมวด (จปฐ.02)
 11. รายงานแสดงรายละเอียดตามตัวชี้วัดความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.03)
 12. รายงานข้อมูลคุณภาพชีวิตคนไทย (จปฐ.04)
 13. แบบรายงานข้อมูลศูนย์เรียนรู้ชุมชน (ศูนย์เรียนรู้ชุมชน)
 14. รายงานข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) (แก้ไข rep03)
 15. แบบสรุปรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
 16. ระดับการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (กลุ่มออมทรัพย์.1)
 17. แบบรายงานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (กลุ่มออมทรัพย์.2)
 18. รายงานผลการดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน (สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน)
 19. รายงานข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.)
 20. สถานภาพหมู่บ้านชนบทไทย : ส่วนที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน (กชช2ค.1)
 21. สถานภาพหมู่บ้านชนบทไทย : ส่วนที่ 2 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (กชช2ค.2)
 22. สถานภาพหมู่บ้านชนบทไทย : ส่วนที่ 3 สุขภาพอนามัย (กชช2ค.3)
 23. สถานภาพหมู่บ้านชนบทไทย : ส่วนที่ 4 ความรู้และการศึกษา (กชช2ค.4)
 24. สถานภาพหมู่บ้านชนบทไทย : ส่วนที่ 5 การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน (กชช2ค.5)
 25. สถานภาพหมู่บ้านชนบทไทย : ส่วนที่ 6 สภาพแรงงาน (กชช2ค.6)
 26. สถานภาพหมู่บ้านชนบทไทย : ส่วนที่ 7 ยาเสพติด (กชช2ค.7)
 27. สถานภาพหมู่บ้านชนบทไทย : ส่วนที่ 8 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กชช2ค.8)

รายงานเพิ่มจาก 26/08/2009

 1. แบบสรุปรายงานข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) ประเภทผู้นำชุมชน (รง.มชช.)
 2. แบบสรุปรายงานข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) ประเภทกลุ่มองค์กรชุมชน (รง.มชช.)
 3. แบบสรุปรายงานข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) ประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชน (รง.มชช.)
 4. แบบสรุปรายงานข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) ประเภทชุมชน (รง.มชช.)
 5. รายละเอียด : แบบสรุปรายงานข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) ประเภทผู้นำชุมชน (รง.มชช.)
 6. รายละเอียด : แบบสรุปรายงานข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) ประเภทกลุ่มองค์กรชุมชน (รง.มชช.)
 7. รายละเอียด : แบบสรุปรายงานข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) ประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชน (รง.มชช.)
 8. รายละเอียด : แบบสรุปรายงานข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) ประเภทชุมชน (รง.มชช.)
 9. ผลการดำเนินงานระบบมาตรฐานงานชุมชน
 10. กราฟแสดงจำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุและไม่บรรลุเป้าหมาย (จปฐ.)